Maak een afspraak
Maak een offerte
Uw privacy is een prioriteit van WEP.
Home › CHARTE DE PROTECTION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Waarom een Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?

WEP (hierna 'WEP' of 'wij') beschouwt uw privacy als een prioriteit. In die optiek verbinden wij ons ertoe om de persoonsgegevens van onze deelnemers, potentiële klanten en online gebruikers (hierna 'u') met de grootste zorg te behandelen en ze de best mogelijke bescherming te bieden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna 'AVG') en de toepasselijke nationale wetgeving.

Dit charter informeert u over:

 • De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en waarom we dat doen;
 • De gebruiksmodaliteiten van uw persoonsgegevens;
 • Uw rechten ten opzichte van uw persoonsgegevens en de manieren waarop u ze kunt uitoefenen.

Datum van de laatste wijziging: 13.10.2022. Hieronder vindt u de gearchiveerde versies:


► Verklarende woordenlijst van de belangrijkste wettelijke termen die in dit Charter gebruikt worden
► Verklarende woordenlijst van de overige termen die in dit Charter gebruikt worden 

 

1/ Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van uw relatie met onze diensten?

De Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn WEP International en WEP België die respectievelijk hun maatschappelijke zetel hebben in: voor WEP International, Jetselaan 26 in 1081 Brussel (ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0476.725.504) en voor WEP België, Jetselaan 26 in 1081 Brussel (ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0435.130.419). Dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens is het resultaat van de overeenkomst die tussen hen werd gesloten om de uitoefening van uw rechten te faciliteren. Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: dataprotection@wep.org. U kunt uw rechten ook uitoefenen ten opzichte van en tegen elk van de medeverantwoordelijken.

 

2/ Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens en op welke grondslagen?

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen.

WEP verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor een doeltreffende werking van haar diensten en om u de best mogelijke ervaring met haar diensten te kunnen bieden.

Daarnaast moet u ook weten dat we uw persoonsgegevens alleen kunnen verzamelen en gebruiken als dit gebruik gebaseerd is op een van de juridische grondslagen die door de AVG bepaald werd (bv. uw instemming of de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst).

Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de doeleinden waarvoor WEP uw persoonsgegevens gebruikt, met daarnaast de overeenkomstige juridische grondslag.

Doeleinden van de inzameling van uw persoonsgegevens Juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

1/ Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten

Wij beheren uw persoonsgegevens om zo een antwoord te kunnen bieden op de vragen die u stelt over uw deelname aan een informatievergadering; uw wens om een informatiebrochure te ontvangen over de diverse programma’s die door WEP worden aangeboden; uw deelname aan een online taaltest om uw niveau te kennen; uw diverse vragen die u per e-mail (meer bepaald via het contactformulier op onze site), brief of via de online chatruimte hebt verstuurd; uw online offertes; het aanmaken van een bezoekersaccount op onze website; uw bestellingen van pedagogisch materiaal via "WEP in de klas"; uw inschrijving op de nieuwsbrief en via strookjes die werden ingevuld op beurzen, opendeurdagen, festivals ...

Het gerechtvaardigde belang van WEP om de persoonsgegevens van klanten te verwerken om zo een antwoord te kunnen bieden op de vragen en de verwachtingen die potentiële klanten stellen en hebben. (Artikel 6.1).f. van de GDPR)

2/ Marketing gericht op onze Klanten en Potentiële Klanten, zijnde:

 • het versturen van nieuwsbrieven (newsletters) over de diverse programma’s die door WEP worden georganiseerd;
 • het versturen van gepersonaliseerde e-mails met het oog op (re)activering en dit volgend op de stappen die door een potentiële klant werden verstuurd;
 • het versturen van verzoeken tot deelname aan evaluatie-enquêtes.
WEP heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van zijn Klanten te verwerken (meer bepaald de gegevens die rechtstreeks werden verkregen in het kader van de deelname aan een van onze programma’s) en dit om hen te informeren over de andere programma’s en activiteiten die het organiseert. In toepassing van artikel XII.13(1) van het Wetboek van Economisch Recht en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 verwerkt WEP, nadat het hiervoor de voorafgaande toestemming heeft gekregen, de persoonsgegevens, met name de elektronische gegevens van de Potentiële Klanten, om hen te informeren over de andere programma’s en activiteiten die het organiseert.

3/ Organisatie van wedstrijden

De gegevens van de deelnemers aan een wedstrijd worden door WEP verwerkt met het oog op de waarborging van het goede verloop van de wedstrijd, meer bepaald om op een snelle en efficiënte manier contact op te nemen met de winnaars en hun de prijs te overhandigen.

De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (artikel 6.1.b) van de GDPR) naar aanleiding van een overeenkomst betreffende de deelname aan een wedstrijd.
4/ De publicatie van uw getuigenissen  Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de GDPR).
5/ Het versturen van persberichten Het gerechtvaardigde belang van WEP om de persoonsgegevens van journalisten te verwerken met het oog op het versturen en publiceren van persberichten (artikel 6.1).f. van de GDPR).

6/ De inschrijving/voorinschrijving

De inschrijvingsprocedure is een stap die voorafgaat aan uw deelname aan een van onze verblijven/programma’s. Wij verwerken uw persoonsgegevens om zo uw aanvraag te kunnen verwerken.

De uitvoering van een precontractuele maatregel (artikel 6.1.b) van de GDPR).

7/ Oriëntatiegesprek en selectiegesprek

Voor bepaalde programma’s organiseren wij oriëntatie- en/of selectiegesprekken waarbij wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunnen we zeker zijn dat het gekozen programma bij u past en beantwoordt aan uw verwachtingen. Wij verzekeren er ons ook van dat uw profiel voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden voor het gekozen programma.

De uitvoering van een precontractuele maatregel (artikel 6.1.b) van de GDPR).

8/ Organisatie van uw verblijf                                                    

Wij verwerken uw persoonsgegevens om zo de correcte organisatie van uw verblijf en het goede verloop van het programma waarop u hebt ingetekend te waarborgen (of u nu kiest voor studies aan een middelbare school/universiteit/een taalreis/een verblijf in een gezin zonder taallessen/vrijwilligerswerk/een job-stage-au pair/een wereldreis/een begeleide groepsreis).      

De uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten met u (artikel 6.1.b) van de GDPR) naar aanleiding van een overeenkomst betreffende uw deelname aan een programma. Uw uitdrukkelijke toestemming wat betreft de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens in het licht van artikel 9 van de GDPR (bijvoorbeeld: gegevens over uw gezondheid, uw religieuze overtuigingen, uw politieke opvattingen, uw seksuele geaardheid enz. (artikel 6.1.a) en 9.2.a) van de GDPR)).

9/ Opvolging en bijstand

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om uw opvolging te verzekeren en, indien nodig, u tijdens uw verblijf hulp en bijstand te bieden.

De uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten (artikel 6.1.b) van de GDPR), naar aanleiding van een overeenkomst voor de deelname aan een programma. Uw uitdrukkelijke toestemming wat betreft de verwerking van uw gegevens over uw gezondheid en uw gegevens over uw religieuze overtuigingen (artikel 6.1.a) en 9.2.a) van de GDPR).

10/ Rekrutering van de gastgezinnen

Wanneer u een aanvraag indient om gastgezin te worden, verwerken wij uw gegevens om deze aanvraag te beoordelen.

De uitvoering van een precontractuele maatregel (artikel 6.1.b) van de GDPR). Uw uitdrukkelijke toestemming wat betreft de verwerking van uw gegevens over uw gezondheid en uw gegevens over uw religieuze overtuigingen (artikel 6.1.a) en 9.2.a) van de GDPR).

11/ Beheer van de relaties met de gastgezinnen

Eens aangesteld als gastgezin, verwerken wij uw persoonsgegevens om zo de relaties tussen ons, u en de student te beheren.

De uitvoering van de overeenkomst die met u werd gesloten (artikel 6.1.b) van de GDPR). Uw uitdrukkelijke toestemming wat betreft de verwerking van uw gegevens over uw gezondheid en uw gegevens over uw religieuze overtuigingen (artikel 6.1.a) en 9.2.a) van de GDPR).
12/ Evaluatie van onze diensten Het gerechtvaardigde belang van WEP om de persoonsgegevens van zijn klanten te verwerken om hun tevredenheidsgraad te meten met het oog op een verbetering van de aangeboden diensten (artikel 6.1).f. van de GDPR).

13/ Statistieken

Onder “statistische doeleinden” wordt verstaan elke handeling die verband houdt met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor statistische onderzoeken of de publicatie van statistische resultaten. Die statistische resultaten kunnen bovendien worden gebruikt voor diverse doeleinden, meer bepaald de verbetering van onze programma’s en verblijven. Dit houdt in dat het resultaat van gegevensverwerking met het oog op statische doeleinden geen enkele identificatie toelaat van de personen van wie de informatie werd gebruikt.

Het gerechtvaardigde belang van WEP om de persoonsgegevens van zijn Klanten te verwerken om zo de aangeboden diensten te verbeteren en een beter zicht te krijgen op het doelpubliek (artikel 6.1).f. van de GDPR).
14/ Geschillenbeheer 

Het gerechtvaardigde belang van WEP om de persoonsgegevens te verwerken met het oog op de bescherming van zijn belang, in het bijzonder, maar niet uitsluitend in het kader van betwistingen of juridische stappen (artikel 6.1).f. van de GDPR).

 

 

 

3/ Welke gegevens verzamelen we over u? 

Hieronder gaan we in detail in op de persoonsgegevens die we verzamelen over u, de reden voor hun verzameling, de manier waarop ze verzameld worden (rechtstreeks door u verstrekte gegevens, informatie die met uw toestemming verzameld wordt of gegevens die door onze informaticasystemen verzameld worden).

Doel van de gegevens-verzameling Verzamelde persoonlijke gegevens  Rechtstreekse of onrechstreekse verzameling van uw persoonlijke gegevens
1/ Beheer van de precontractuele relaties met de potentiële klanten Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal) Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
2/ Marketing
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, overzicht van de verbindingen)
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde aan wie u de toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan WEP over te maken.
3/ Organisatie van wedstrijden Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
4/ Publicatie van uw getuigenissen 
 • Persoonlijke identificatiegegevens (de voornaam)
 • Gegevens die in uw getuigenis vervat zitten (soort verblijf, bestemming, duur, periode, enz.)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
5/ Versturen van persberichten Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, vennootschap, functie, fax, postadres (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer) Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of verkregen via de website van de onderneming waarvoor u werkt.
6/ Inschrijving
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens over de keuze van het programma/verblijf
 • Andere persoonsgegevens (beroep van de ouders, enz.)
 • Gevoelige gegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR waarvoor de wettelijke bescherming dwingender is, meer bepaald gegevens over de gezondheid (gegevens over het bestaan van allergieën, een bijzondere medische behandeling/opvolging, een speciaal dieet, enz.)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
7/ Oriëntatie-gesprek en selectiegesprek
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Psychologische gegevens
 • Vrije velden en velden voor opmerkingen
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
8/ Organisatie van uw verblijf                                                           
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens over het verblijf/het gevolgde programma (vertrekdatum/aankomstdatum/terugkeerdatum, soort programma, logement)
 • Gevoelige gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming dwingender is (gegevens over het bestaan van een allergie, een bijzondere medische behandeling/opvolging, een speciaal dieet, enz.)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
9/ Opvolging en bijstand
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) 
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens over het verblijf/het gevolgde programma (vertrekdatum, aankomstdatum, terugkeerdatum, soort programma, logement)
 • Gevoelige gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR waarvan de wettelijke bescherming dwingender is (gegevens over het bestaan van een allergie, een bijzondere medische behandeling/opvolging, een speciaal dieet, enz.).
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of bij onze partners verkregen.
10/ Rekrutering van gastgezinnen in België
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gegevens over de goede zeden
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens die vervat zitten in de brief die uw gezin aan de student voorstelt en naar de student wordt verstuurd die bij u zal verblijven/verblijft (motivatie, beschrijving van uw huis, van uw gezinsleden, beschrijving van hoe een dag doorgaans bij u verloopt, enz.)
 • Hobby’s/beroep
 • Gegevens over huisdieren indien van toepassing
 • Basisregels binnen uw gezin (avondklok, verantwoordelijkheden en taken, verwachtingen, enz.)
 • Gevoelige gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR (bijvoorbeeld: gegevens over uw gezondheid, uw religieuze overtuigingen, uw politieke overtuigingen, uw seksuele geaardheid enz.).
 • Foto’s van uw vrienden, uw huis, de kamer van de student en de activiteiten van uw gezin om het aan de student voor te stellen
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
11/ Beheer van de relaties met de gastgezinnen
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Gegevens over de goede zeden
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens die vervat zitten in de brief die uw gezin voorstelt en naar de student wordt verstuurd die bij u verblijft (motivatie, beschrijving van uw huis, beschrijving van uw gezinsleden, beschrijving van hoe een dag bij u verloopt, enz.)
 • Hobby’s/beroep
 • Gevoelige gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR waarvan de bescherming dwingender is (gegevens over het bestaan van een allergie, een bijzondere medische behandeling/opvolging, een speciaal dieet, enz.)
 • Gegevens over huisdieren indien van toepassing
 • Basisregels voor uw gezin (avondklok, verantwoordelijkheden en taken, verwachtingen enz.)
 • Uw gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR (bijvoorbeeld: gegevens over uw gezondheid, uw religieuze overtuigingen, uw politieke overtuigingen, uw seksuele geaardheid enz.)
 • Foto’s van uw gezin, uw vrienden, uw huis, de kamer van de student evenals van de activiteiten die u beoefent, dit alles om uw gezin aan de student voor te stellen
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
12/ Evaluatie
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Gegevens over het verblijf/het gevolgde programma (vertrekdatum/aankomstdatum/terugkeerdatum, soort programma, logement)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.

13/ Statistieken 

Onder “statistische doeleinden” wordt verstaan elke handeling die verband houdt met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor statistische onderzoeken of de publicatie van statistische resultaten. Die statistische resultaten kunnen bovendien worden gebruikt voor diverse doeleinden, meer bepaald de verbetering van onze programma’s en verblijven. Dit houdt in dat het resultaat van gegevensverwerking met het oog op statische doeleinden geen enkele identificatie toelaat van de personen van wie de informatie werd gebruikt.

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Demografische gegevens 
 • Gegevens over het verblijf/het gevolgde programma
 • Gegevens over huisdieren indien van toepassing
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
14/ Geschillen-beheer
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Gegevens over het verblijf/het gevolgde programma (vertrekdatum/aankomstdatum/terugkeerdatum, soort programma, logement)
 • Uw gevoelige gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR (bijvoorbeeld: gegevens over uw gezondheid, uw religieuze overtuigingen, uw politieke overtuigingen, uw seksuele geaardheid, enz.)
 • Gegevens over de goede zeden
 • Gegevens over uw huisdieren indien van toepassing
 • Basisregels voor uw gezin (avondklok, verantwoordelijkheden en taken, verwachtingen, enz.)
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of bij onze partners verkregen/ 

 

4/ Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen. Het spreekt daarbij voor zich dat we dat altijd zullen doen op een manier die een optimale bescherming van uw persoonsgegevens garandeert.

Delen van uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers

Onze dienstverleners, partners en/of onderaannemers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor de verwerkingshandelingen die zij uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van onderaannemers met wie we uw gegevens delen, de plaats waar zij gevestigd zijn en de reden waarom we de informatie in kwestie met hen delen.

 

Dienstverleners, partners en / of onderaannemers die betrokken zijn bij het delen van uw persoonlijke gegevens Locatie van dienstverleners, partners en/of onderaannemers Reden voor het delen van uw persoonlijke gegevens
Expert IT België Auteur en ontwikkelaar van de website Onderhoud van de infrastructuur en de systemen en applicatie-onderhoud
Media&More Italië Platform dat wordt gebruikt in het kader van de schoolprogramma’s
NetSyst Frankrijk Website hosting
Deluxe Small Business Sales

Verenigde Staten

Deze vennootschap bevindt zich buiten de EER. Klik hier voor meer inlichtingen.

E-mail Marketing (VerticalResponse)
Zendesk, Inc.

Verenigde Staten

Deze vennootschap bevindt zich buiten de EER. Klik hier voor meer inlichtingen.

Online chat(Zopim)
Formstack

Verenigde Staten

Deze vennootschap bevindt zich buiten de EER. Klik hier voor meer inlichtingen.

Tool voor online formulieren
Altissia België Platform voor taaltests
Facebook Lead

Verenigde Staten

Deze vennootschap bevindt zich buiten de EER. Klik hier voor meer inlichtingen.

Publiciteitscampagnes met formulier
Lokale vertegenwoordigers/psychologen België WEP doet een beroep op psychologen of lokale vertegenwoordigers om de oriëntatie- en selectiegesprekken te voeren (cfr. punt 2).
Onze partners

Binnen de EU of buiten de EU*

*De partner varieert naargelang de keuze van het verblijf en de bestemming, zijn gegevens zullen worden hernomen in het reisdocument dat vóór het vertrek van de deelnemer wordt bezorgd.

Voor de organisatie van onze verschillende programma's doet WEP beroep op partners om te helpen bij de organisatie of facilitatie van onze activiteit.
E-Mentor Italië IT-Ontwikkelaar van online leermiddelen (E-learning)

 

Met overheidsinstanties, als antwoord op wettelijke verzoeken, inclusief om te voldoen aan eisen op vlak van de nationale veiligheid of in toepassing van de wet.

In het kader van een transactie, zoals een fusie, een overname, een consolidatie of een verkoop van activa, kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens met de kopers of verkopers moeten delen.

 

4 bis/ Worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld? 

Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners die u producten of diensten zouden willen aanbieden.

 

5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

WEP heeft precieze regels vastgelegd voor de bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Deze termijn varieert in functie van de respectieve doelstellingen en moet rekening houden met de eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.

Meer informatie over het bewaren van uw persoonsgegevens vindt u hier.

 

6/ Over welke rechten beschikt u ten opzichte van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen? 

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over uw rechten ten opzichte van uw persoonsgegevens. En we willen ervoor zorgen dat u deze rechten ook op een eenvoudige manier kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

► Het recht op toegang 

U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot alle volgende informatie in verband met:

 • De categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
 • De redenen waarvoor we deze gegevens gebruiken;
 • De categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens meegedeeld werden of zullen worden en in het bijzonder de personen die zich buiten Europa bevinden;
 • De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen;
 • Uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken, te beperken en het recht om u te verzetten tegen dit gebruik;
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese instantie voor gegevensbescherming;
 • Informatie over hun bron, wanneer we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzameld hebben;
 • De manier waarop uw persoonsgegevens beschermd worden, wanneer ze overgedragen worden naar landen buiten Europa.

• Hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen? 

U kan heel eenvoudig contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@wep.org. Vermeld daarbij als onderwerp "recht op toegang: persoonsgegevens" en bezorg ons een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart als bijlage bij uw e-mail, evenals een korte beschrijving van de gegevens waartoe u toegang zou willen hebben. Behoudens andersluidende indicatie van uw kant zult u de gevraagde gegevens gratis in een elektronisch formaat ontvangen binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of wanneer WEP een te groot aantal verzoeken tegelijk ontvangt.

Als u uw gegevens niet per e-mail kunt raadplegen, kunt u ons uw verzoek ook per post toesturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België.

In het geval van een schriftelijk verzoek zal dit verzoek ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

► Het recht op correctie 

U kunt WEP vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

• Hoe kunt u uw recht op correctie uitoefenen?

Hiervoor volstaat een e-mail naar dataprotection@wep.org met daarbij uw naam en voornaam en als onderwerp "Recht op correctie: persoonsgegevens". Voeg ook een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Geef in de tekst zelf de reden voor uw e-mail aan: de correctie van een onjuist gegeven en de te wijzigen informatie met, mocht u hierover beschikken, een bewijs van de correcte informatie. Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

► Het recht op het wissen van gegevens 

Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, kunt u ons eveneens op elk moment contacteren om ons te vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken, te wissen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig om de redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
 • U hebt uw toe)stemming ingetrokken waarop de door WEP verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
 • Om een specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking van uw gegevens afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
 • U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet;
 • Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan WEP onderworpen is;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het aanbod van een op kinderen gerichte website.

• Hoe kunt u uw recht op wissen van gegevens uitoefenen?

U kan heel eenvoudig contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@wep.org. Vermeld daarbij als onderwerp " Recht op wissen van gegevens: persoonsgegevens" en bezorg ons een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart als bijlage bij uw e-mail. Geef verder in de tekst van uw e-mail de reden voor de mail aan (bv. het wissen van uw gegevens wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (waarop de verwerking gebaseerd is).

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Dit recht is namelijk niet absoluut. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.

► Het recht om vergeten te worden

Het zou kunnen dat onze website persoonsgegevens bevat die u betreffen. Als u niet wilt dat deze gegevens hierop verschijnen, kunt u ons vragen om ze te verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig om redenen waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden;
 • U hebt uw toestemming ingetrokken, waarop een door WEP verrichte verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is;
 • Om een specifieke reden bent u van mening dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen;
 • U wenst geen commerciële aanbiedingen van ons meer te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet;
 • Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting tegemoet te komen die voorzien is door het recht van de Europese Unie of door het nationale recht waaraan WEP onderworpen is;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het aanbod van een op kinderen gerichte website.

Voorts zijn wij verplicht om redelijke maatregelen te treffen ter verwittiging van de andere ondernemingen (verwerkingsverantwoordelijken) die de persoonsgegevens verwerken, waarvoor u het verzoek tot schrapping van elke verwijzing ernaar of elke kopie ervan indiende.

• Hoe kunt u uw recht om vergeten te worden, uitoefenen? 

Om bepaalde informatie over u van onze website te laten verwijderen, volstaat een e-mail naar dataprotection@wep.org. Vermeld daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp "Recht om vergeten te worden: persoonsgegevens". Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vermeld in de tekst van uw e-mail de reden voor uw verzoek, bv. door middel van een woordje uitleg, alsook het precieze adres (URL) van de pagina in kwestie.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek om gebruik te maken van uw recht om vergeten te worden. Dit recht is namelijk niet absoluut. Zo moeten we erover waken dat dit recht in evenwicht is met andere belangrijke rechten en waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.

► Het recht van bezwaar 

 • U kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met als doeleinden: commerciële verzoeken, en meer specifiek, voor advertenties.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, als u om een specifieke reden van mening bent dat een verdere verwerking afbreuk zou doen aan uw privéleven en u buitensporige schade zou berokkenen.

U kunt ons in geen geval beletten om uw gegevens te verwerken:

 • Als de verwerking nodig is voor de sluiting of de uitvoering van uw overeenkomst.
 • Als de verwerking door een wet of voorschrift wordt opgelegd. Dat is met name het geval wanneer u naar een andere gemeente verhuist.
 • Als de verwerking nodig is om rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of in rechte te kunnen doen gelden.

• Hoe kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen? 

Het volstaat om een e-mail te versturen naar dataprotection@wep.org met daarbij uw naam en voornaam alsook als onderwerp "Recht op bezwaar: persoonsgegevens". Voeg ook als bijlage bij uw e-mail een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Geef verder in de tekst de redenen aan die de motivatie voor uw bezwaar vormen.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

Niettemin kan het gebeuren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Het spreekt echter voor zich dat we u in dat geval een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen bezorgen. Verder zullen de e-mails of informatiebrieven die u eventueel toegestuurd zullen worden, een link bevatten waarop u kan klikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.

► Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit recht biedt u de mogelijkheid om gemakkelijker zelf uw persoonsgegevens te controleren en meer bepaald:

 • Uw door ons verwerkte persoonsgegevens te recupereren voor uw persoonlijk gebruik en ze bijvoorbeeld op te slaan op een toestel of in een persoonlijke cloud;
 • Uw persoonsgegevens van bij ons naar een andere vennootschap over te dragen, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht "technisch mogelijk" is.

Dit recht beoogt zowel uw actief en bewust bezorgde gegevens zoals uw bezorgde gegevens voor het aanmaken van uw online account (bv. e-mailadres, gebruikersnaam, leeftijd), als de door WEP verzamelde gegevens.

Omgekeerd worden de persoonsgegevens die van de door u verstrekte informatie afgeleid, berekend of opgemaakt worden, zoals het resultaat van een evaluatie van uw gezondheid, uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid van gegevens omdat ze gecreëerd werden door WEP.

• Hoe kunt u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen?

Hiertoe volstaat een e-mail naar dataprotection@wep.org. Vermeld daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp "Recht op overdraagbaarheid van gegevens: persoonsgegevens". Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vergeet niet om in uw e-mail de respectieve bestanden en het type van verzoek te preciseren (teruggave van gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienstverlener).

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Uw schriftelijk verzoek moet ondertekend zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

U moet echter weten dat WEP het recht heeft om uw verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens te weigeren. Dit recht is namelijk uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld werden op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (om de persoonsgegevens te kennen die het voorwerp kunnen uitmaken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, klikt u op het deel doeleinden en grondslagen). Verder mag dit recht evenmin afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden, van wie de gegevens deel zouden uitmaken van de gegevens die overgedragen zouden worden naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid.

► Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te vragen om uw geregistreerde persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatsing naar een ander verwerkingssysteem of een vergrendeling waardoor ze ontoegankelijk worden) met het oog op het beperken van hun toekomstige verwerking. U kunt dit recht uitoefenen wanneer:

 • De juistheid van de betreffende gegevens wordt betwist;
 • Uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet;
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de oorspronkelijk geplande doeleinden, maar om juridische redenen (onder meer voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van uw rechten voor het gerecht) nog niet kunnen worden gewist;
 • Het beslissingsproces inzake uw verzet tegen de verwerking aan de gang is.

In geval van beperking van de verwerking zullen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande akkoord geen voorwerp meer vormen van welke verwerking ook, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan.

Uw persoonsgegevens mogen wel nog worden verwerkt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor het gerecht, het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, en om grondige redenen van openbaar belang in de Europese Unie of een lidstaat ervan.

In geval van beperking van de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens brengen we u op de hoogte wanneer de maatregel wordt opgeheven.

• Hoe kunt u uw recht op beperking uitoefenen? 

Hiervoor volstaat een e-mail naar dataprotection@wep.org. Vermeld daarbij uw naam en voornaam en het onderwerp "Recht op beperking van persoonsgegevens". Voeg als bijlage een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart toe. Vermeld in uw e-mail ook de reden van uw verzoek.

Daarnaast kunt u dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar volgend adres: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. Uw schriftelijk verzoek zal ondertekend moeten zijn, alsook vergezeld van een kopie van de recto-zijde van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. In dat geval zal er u een antwoord toegestuurd worden binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek en binnen 2 maanden als er diepgaand onderzoek verricht moet worden of in het geval dat WEP een te groot aantal verzoeken zou ontvangen.

 

7/ Worden uw persoonsgegevens overgedragen naar het buitenland? 

► Overdracht van gegevens binnen Europa  

Voor de noodzaak van bepaalde verwerkingen worden sommige gegevens verstuurd naar Europa (cf. point 4.1). Binnen de Europese Economische Ruimte (28 lidstaten van de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) zullen de persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten.

► Overdracht van gegevens buiten Europa

De bescherming van de private levenssfeer en de regels die de overheid toegang geven tot uw persoonsgegevens in die landen zijn niet per se gelijk aan die in Europa. Om u te verzekeren van de hoge eisen die worden gesteld aan de bescherming van gegevens en de private levenssfeer benadrukken wij dat wij alleen beroep doen op leveranciers van diensten, partners en onderaannemers die voldoende technische en juridische garanties kunnen bieden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de modaliteiten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten Europa.

Categorieën ontvangers van de gegevens Naam van de onderneming Vestigingsplaats van de onderneming Reden voor de overdracht Juridische waarborgen rond de overdracht
Onder-aannemer Deluxe Small Business Sales Verenigde Staten E-mailmarketing Deluxe Small Business Sales, Inc. heeft ingestemd met de principes van het Privacy Shield en leeft die na. Het betreft een mechanisme van zelfcertificering voor ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en die door de Europese Commissie worden erkend als zijnde ondernemingen die een juridische garantie bieden voor de overdracht van persoonsgegevens door een Europese entiteit naar ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het Privacy Shield. 
Onder-aannemer Zendesk, Inc. Verenigde Staten Online chat (Zopim) Zendesk, Inc. heeft ingestemd met de principes van het Privacy Shield en leeft die na. Het betreft een mechanisme van zelfcertificering voor ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en die door de Europese Commissie worden erkend als zijnde ondernemingen die een juridische garantie bieden voor de overdracht van persoonsgegevens door een Europese entiteit naar ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het Privacy Shield. 
Onder-aannemer Formstack Verenigde Staten Tool voor online formulieren Formstack heeft ingestemd met de principes van het Privacy Shield en leeft die na. Het betreft een mechanisme van zelfcertificering voor ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en die door de Europese Commissie worden erkend als zijnde ondernemingen die een juridische garantie bieden voor de overdracht van persoonsgegevens door een Europese entiteit naar ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het Privacy Shield. 
Onder-aannemer Facebook Lead Verenigde Staten Reclamecampagnes met formulier Facebook heeft ingestemd met de principes van het Privacy Shield en leeft die na. Het betreft een mechanisme van zelfcertificering voor ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten en die door de Europese Commissie worden erkend als zijnde ondernemingen die een juridische garantie bieden voor de overdracht van persoonsgegevens door een Europese entiteit naar ondernemingen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het Privacy Shield. 
Partners De partner varieert naargelang de keuze van het verblijf en de bestemming. Zijn gegevens zullen worden hernomen in het reis document dat vóór het vertrek van de Deelnemer wordt bezorgd. Buiten de EU Lokale Partners die tussen-komen om zo onze activiteit te organi-seren of te faciliteren in het kader van de organi-satie van onze program-ma’s en verblijven

Wij maken uw persoonsgegevens over en/of kennen de toegang tot die gegevens toe aan een partner die is gevestigd in een staat die geen lidstaat vormt van de EER en dit enkel en alleen als

(1) die zich bevindt in een staat die krachtens een door de Europese Commissie genomen toereikendheidsbesluit een adequaat beschermings- niveau waarborgt
(2) als de gepaste waarborgen conform GDPR werden ingevoerd
(3) als de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten of de invoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werd genomen of
(4) waarmee u uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Voor meer informatie en/of een afschrift van de ingevoerde garanties stuurt u een mail naar dataprotection@wep.org met uw naam, voornaam en in het onderwerp “overdracht van persoonsgegevens buiten de EU”. Vermeld in de tekst van uw e-mail de precieze inlichtingen die u wenst te ontvangen.

 

 

8/ Wilt u ons graag contacteren over het huidige Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

►Hebt u een vraag of suggestie met betrekking tot dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Aarzel dan niet om ons deze over te maken door contact met ons op te nemen via mail naar dataprotection@wep.org of per post naar: Jetselaan 26, 1081 Brussel, België. We zullen uw schrijven aandachtig lezen en u zo snel mogelijk antwoorden.

► Vindt u dat we uw persoonsgegevens onvoldoende beschermen?

Als u van oordeel bent dat WEP uw persoonsgegevens niet conform GDPR en de Belgische wet verwerkt, aarzel dan niet om ons dat te melden via email naar dataprotection@wep.org of per brief naar het adres: Jetselaan 26 bus 32, 1081 Brussel.

Als u van mening bent dat WEP uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:

 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u gewoonlijk verblijft; of
 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin u werkt; of
 • de gegevensbeschermingsautoriteit van het Europese land waarin de inbreuk op de AVG gepleegd werd.

►Een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit

 • Per brief: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Per e-mail: contact@apd-gba.be

►Een klacht indienen bij een andere Europese gegevensbeschermingsautoriteit

Gelieve de lijst hier te raadplegen om een klacht te kunnen indienen bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

9/ Hoe kunt u weten of het huidige Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens gewijzigd werd? 

Dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens kan op elk moment gewijzigd worden, met name om in orde te zijn met eventuele wetgevende of reglementaire wijzigingen en met de evolutie van onze diensten.

De belangrijke wijzigingen die aangebracht zouden worden, zullen via onze website of per e-mail gemeld worden en dat in de mate van het mogelijke minstens dertig dagen vóór hun inwerkingtreding.

Wanneer we wijzigingen van dit Charter zullen publiceren, zullen we de datum van de "laatste update" bovenaan het vertrouwelijkheidsbeleid aanpassen en de wijzigingen beschrijven op de pagina "Historiek van de wijzigingen".

We raden u aan om dit Charter regelmatig te raadplegen om te weten hoe WEP uw persoonsgegevens beschermt.

 

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen