Maak een afspraak
Maak een offerte
Home › Newsletter Privacy page

Kennisgeving overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 679/2016 inzake de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verzending van nieuwsbrieven

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, houdende bepalingen inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “verordening” of “AVG”), stelt WEP SA (hierna kortweg “WEP” of de “verwerkingsverantwoordelijke”), waarvan de identiteit en contactgegevens hieronder worden vermeld,

u, in uw hoedanigheid van betrokkene, 

in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, in kennis van het volgende.

1) Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de artikelen 4 en 24 van de verordening is WEP SA, met maatschappelijke zetel in de Jetselaan 26, 1081 Brussel – België, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore (tel. 0032 2 290 62 21).     
U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dataprotection@wep.org

2) Voorwerp van de verwerking 
Voor de hieronder beter beschreven doeleinden verwerkt WEP SA uw algemene persoonsgegevens (voornaam, naam, e-mailadres en postcode), die u rechtstreeks verstrekt wanneer u het formulier “nieuwsbrief” op de website invult. 

3) Doel en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

Het uitvoeren van direct marketing activiteiten, het versturen van nieuwsbrieven, promotiemateriaal, commerciële mededelingen en/of reclame met betrekking tot de producten van WEP SA.

Rechtsgrondslag: toestemming van de betrokkene [artikel 6, lid 1, punt a), AVG];    


4) Wijzen van gegevensverwerking 
In verband met de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt met behulp van handmatige, geautomatiseerde en telematische middelen voor de loutere verwezenlijking van deze doeleinden en in elk geval op zodanige wijze dat hun veiligheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de verordening inzake veiligheidsmaatregelen en door speciaal daartoe gemachtigde personen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 29 van de verordening. De documentatie wordt zowel elektronisch als op papier opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke geeft te kennen dat de verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie.  

5) Mogelijke ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, worden niet verspreid, d.w.z. ze worden niet bekendgemaakt aan niet-gespecificeerde personen, in welke vorm dan ook, noch worden zij beschikbaar of eenvoudigweg ter inzage gesteld. Zij kunnen echter worden meegedeeld aan personeel dat in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke en dat uitdrukkelijk is aangesteld als gemachtigde tot verwerking, conform artikel 29 AVG, op basis van de rollen en taken ervan, en aan verwerkers die naar behoren zijn aangesteld conform artikel 28 AVG, die activiteiten in outsourcing uitvoeren namens de verwerkingsverantwoordelijke en die precieze instructies hebben ontvangen voor de verwerking van die gegevens. 

6) Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie
De verwerkingsverantwoordelijke geeft geen persoonsgegevens zoals bedoeld in deze kennisgeving door aan derde landen of internationale organisaties. 

7) Opslagperiode van de persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer duurt dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals uiteengezet in punt 3) van deze kennisgeving, en in het bijzonder tot maximaal 36 maanden vanaf de verzameling ervan of totdat uw toestemming wordt ingetrokken, afhankelijk van welke periode eerder valt.

8) Rechten van de betrokkene
Overeenkomstig artikel 15 en volgende van de verordening hebt u als betrokkene te allen tijde het recht om uw rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke uit te oefenen, in de voorziene gevallen en behoudens uitzonderingen, door een e-mail te sturen aan dataprotection@wep.org of een aangetekende brief aan het adres van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Met name heeft de betrokkene:
- het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben en om deze gegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen en, indien dit het geval is, het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens en hun bron, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden of kunnen worden verstrekt, de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, het al dan niet bestaan van geautomatiseerde verwerking, de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische hulpmiddelen en, waar mogelijk, de opslagperiode of de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen;
- het recht om rectificatie aanvulling van zijn/haar gegevens of beperking van de verwerking te verkrijgen; 
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; om te verzoeken om verwijdering, het anoniem maken of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt (met inbegrip van gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens verwerkt);
- het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben om gerechtvaardigde redenen, zelfs als dit relevant is voor het doel van de verzameling;
- de mogelijkheid om overdraagbaarheid van de elektronische verwerkte gegevens te verkrijgen;
- wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) van de verordening is gebaseerd, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij/zij gewoonlijk verblijft, zijn/haar werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij/zij van mening is dat de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, in de zin van artikel 77 van de verordening (de Belgische toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit).

9) Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens
Het verstrekken van de gegevens en het verlenen van de desbetreffende toestemming is facultatief, maar het niet, gedeeltelijk of op onjuiste wijze verstrekken van de gegevens of verlenen van toestemming maakt het verlenen van de dienst onmogelijk. 

10) Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering
Op grond van artikel 13, lid 2, punt f), AVG, informeren wij u dat de verzamelde persoonsgegevens niet onderworpen zullen worden aan een geautomatiseerd besluitvormingsproces, waaronder profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de verordening.

11) Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn
Als de verwerkingsverantwoordelijke van plan is om uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verzameld, zal hij de betrokkene informatie verstrekken over dat andere doel en alle verdere relevante informatie als bedoeld in artikel 13, lid 2, van de verordening voordat een dergelijke verdere verwerking plaatsvindt.

De verwerkingsverantwoordelijke
WEP SA
 

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen