Maak een afspraak
Maak een offerte
Home › Mentions légales

Gebruiksvoorwaarden


1. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze Internetsite wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


2. UITSLUITEND PRIVÉGEBRUIK
Het gebruik van deze Internetsite is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commerciële doeleinden. U bent niet gerechtigd om om het even welke informatie, software, product of dienst van deze Internetsite te wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, opnieuw aanbieden, reproduceren, publiceren, onder licentie vervreemden, overdragen of verkopen, noch afgeleide werken creëren van voornoemde elementen.


3. SITES VAN DERDEN, LINKS
WEP wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot sites van derden of links opgenomen in deze site. Wij staan niet borg voor de toegang tot noch de werking van de sites of links die louter informatief aangeboden worden. Wij oefenen absoluut geen enkele controle uit op de sites van derden en wijzen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot hun inhoud af. Het feit dat een site van een derde of een link in onze site opgenomen wordt, betekent geenszins dat wij de sites of de eigenaars van de betrokken sites goedkeuren of aanbevelen. 


4. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
Het gebruik van de site van WEP wordt u slechts toegestaan op voorwaarde dat u hem niet zal gebruiken voor ongeoorloofde of verboden doeleinden krachtens de wetten die van kracht zijn in de Europese Unie en de voorwaarden opgenomen in dit document.


5. FORUMS, MAILBOX, COMMUNITIES
In geval de WEP-site discussiegroepen, forums en andere vormen van groepsgesprekken zou hosten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot webmail, chatroom …), verbindt u zich er toe om die systemen uitsluitend te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van boodschappen en informatie eigen aan de community in kwestie of die er betrekking op hebben. Bij wijze van voorbeeld (maar niet beperkt tot deze voorbeelden) houdt u zich eraan:

  • om niemand te beledigen, misbruiken, achtervolgen, pesten of bedreigen, noch op een andere manier de rechten van een ander te schaden (in het bijzonder zijn individuele rechten, met inbegrip van het recht op het naleven van het privéleven).
  • om geen enkel thema of element, geen enkele naam of informatie die ongepast of beledigend is ten aanzien van religieuze of ethische overtuigingen, die lasterlijk, obsceen, onzedig, ongeoorloofd is of die om het even welk recht schaadt, in het bijzonder de rechten van intellectueel eigendom, te publiceren, verzenden, uploaden naar een server, verdelen of verspreiden.
  • om geen enkel bestand met software of andere elementen beschermd door het recht van intellectueel eigendom (of door individuele rechten, met inbegrip van het recht op het respect van het privéleven) op te laden naar een server, tenzij u houder bent van voornoemde rechten, dat u een wettelijke controle uitoefent op deze of dat u alle vereiste goedkeuringen bekomen hebt.
  • om geen enkel bestand dat met een virus besmet is, een vervalst bestand of een andere software of gelijkaardig programma dat in staat is de werking van een andere computer te beschadigen naar een server te uploaden.
  • om aan geen enkele studie, wedstrijd, piramidesysteem of kettingbrief deel te nemen of deze te verzenden.
  • om geen enkel bestand van een gebruiker van een andere Community te downloaden terwijl u weet (of zou moeten weten) dat deze distributie illegaal is.
  • om geen enkele vermelding met betrekking tot de auteur, geen enkele wettelijke vermelding, noch om het even welke andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van elk ander element ingesloten in een bestand dat naar een server opgeladen wordt te vervalsen of schrappen.
  • om het gebruik van de Communities door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.
  • om de forums of andere voornoemde communicatiesystemen niet te gebruiken om de activiteiten of het personeel van WEP niet zwart te maken of het imago van WEP niet te schaden.

WEP behoudt zich het recht voor om u op elk moment de toegang tot één of het geheel van haar Communities te weigeren, zonder voorafgaande kennisgeving en voor om het even welk motief.

WEP is niet gehouden de Communities te controleren. WEP behoudt zich echter het recht voor om op elk moment en eenzijdig het geheel of een deel van haar documenten of informatie op te stellen, te weigeren te verzenden of te wissen. WEP behoudt zich bovendien het recht voor om om het even welke info te verspreiden om te beantwoorden aan elke wet of reglement in voege, of om zich te onderwerpen aan een gerechtelijke of administratieve orde.

WEP is niet verantwoordelijk voor de forums, communities en andere communicatiesystemen die eventueel ter beschikking staan op de site van WEP. Al wat u kan publiceren, uploaden of downloaden op de systemen in kwestie gebeurt op eigen risico. Uw commentaren, teksten, boodschappen, beelden … zullen als openbaar beschouwd worden.


6. BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID
De informatie, producten en diensten op deze Internet site kunnen technische of inhoudelijke onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Deze gegevens worden vaak gewijzigd. WEP en/of zijn leveranciers kunnen, ongeacht het moment, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op deze Internetsite. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van de aanbevelingen geformuleerd op deze Internetsite. De informatie die op deze site aangeboden wordt is louter voor uw comfort. Enkel de documenten gedrukt door WEP (beschikbaar op aanvraag) hebben rechtsgeldigheid.


7. BEPERKTE TOEGANG
WEP behoudt zich het recht voor om elke gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot heel of een deel van deze Internetsite te weigeren.


8. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1/9/2005 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden door de Belgische wet geregeld. In dat kader erkent u dat voor elk geschil dat voorkomt uit of te maken heeft met het gebruik van deze Internetsite of van één van de Internetsites via de links, de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd zijn.


9. AUTEURS- EN MERKRECHTEN
Alle rechten op de informatie op de site zijn voorbehouden en de gebruiker moet de auteurs- en merkrechten respecteren.


10. LINKS
U hebt de toelating oppervlaktelinks te creëren (surface linking) door te verwijzen naar de home page van WEP. Elke andere soort link vereist een schriftelijke toelating van WEP.

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen