Maak een afspraak
Maak een offerte
Home › Conditions générales  & assurances

Algemene voorwaarden  ​​& verzekeringen


algemene voorwaarden: taalreizen


algemene voorwaarden

Inschrijvingsformaliteiten

Om je voor één van onze programma's in te schrijven, volstaat het om je online in te schrijven (aangezien sommige bestemmingen zeer populair zijn, wordt het aangeraden om zo snel mogelijk in te schrijven) en het voorschot van 500 € te betalen (betaling online, via overschrijving op onze rekening of cash op ons kantoor). Met dit voorschot kunnen wij een plaats boeken voor het door jou gekozen programma. Het wordt niet terugbetaald als je besluit om uiteindelijk niet deel te nemen. Als WEP niet in staat is om het programma te reserveren voor het door jou gekozen verblijf en op de gevraagde data, dan wordt het voorschot integraal terugbetaald.

 

Inschrijvingstermijnen, paspoort & visum

Schrijf je zo snel mogelijk in om zeker te zijn van je plaats. WEP kan laattijdige inschrijvingen aanvaarden, maar de mogelijkheden hangen in dat geval af van het aantal nog beschikbare plaatsen, de plaatsingstermijnen (variëren naargelang de gekozen formule) maar ook van de toegangsvereisten van de gekozen bestemming (paspoort, visum …).

Voor een verblijf in een lidstaat van de Europese Unie volstaat je identiteitskaart als je zelf de nationaliteit van een Europese lidstaat hebt. Voor verblijven buiten de Europese Unie heb je een internationaal paspoort nodig.

De visumregels verschillen van land tot land en zijn afhankelijk van de duur en het type van het programma. Na de bevestiging van je reservatie bezorgt WEP je alle nodige informatie over de procedure voor de visumaanvraag, indien nodig.

Hou bij je inschrijving en vertrekdatum dus rekening met een voldoende lange termijn om alle formaliteiten te regelen. De formaliteiten om een paspoort of een visum te bekomen, kunnen verschillende weken in beslag nemen. Als de inschrijvingstermijn te kort is, is het mogelijk dat WEP je reservatie niet kan bevestigen.

Opgelet: Als je niet de nationaliteit van een lidstaat van de EU hebt, moet je zelf inlichtingen inwinnen bij het consulaat van het land dat je wil bezoeken voor de modaliteiten van het paspoort en/of visum.

De wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer verbinden zich ertoe te voldoen aan alle gezondheids- en administratieve verplichtingen (vaccinaties, medische tests, visum, paspoort, biometrische gegevens ...) die worden opgelegd door de school, de lokale en/of nationale autoriteiten van het (de) gastland(en), de (privé- of openbare) scholen en/of de accommodatie om de organisatie en de realisatie van het verblijf, de binnenkomst en/of het verblijf op het grondgebied en/of de schoolopleiding ter plaatse mogelijk te maken. In geval van weigering om aan deze vereisten te voldoen, begrijpen de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer dat WEP het verblijf mogelijks niet zal kunnen organiseren. Deze weigering zal derhalve worden beschouwd als een eenzijdige en vrijwillige annulering van het programma door de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer.

Prijs van het programma & geleverde prestaties

Behalve indien anders vermeld, omvat de prijs niet: een verplichte medische verzekering • een facultatieve annuleringsverzekering • vervoer heen/terug • zakgeld (voor ontspanning, verplaatsingen, kleine schoolbenodigdheden, uitstappen ...) • didactisch materiaal • inschrijvingsgeld voor officiële taalexamens als TOEFL, IELTS, DELF ... • transfer van de luchthaven naar de verblijfplaats • paspoort- en visumkosten • in bepaalde gevallen het logement, het is dus heel belangrijk dat je aandachtig de beschrijving van het programma dat je interesseert, nakijkt • de eventuele waarborg voor de optie logement in een appartement of residentie (indien van toepassing) • eventueel supplement in geval van een bepaald dieet of een allergie • toeslagen in het hoogseizoen.

De prijzen zijn geldig voor een vertrek in hetzelfde jaar als het jaar waarin je je inschrijft. Indien kosten voor logement in de prijs inbegrepen zijn, dan is dit voor de vermelde duur. Indien de talenschool haar deuren sluit wegens feestdagen (bv. periode van Kerstmis en Nieuwjaar) tijdens je verblijf (voor programma’s met taallessen), dan is het logement niet inbegrepen.

De geleverde prestaties zijn degene die inbegrepen zijn in de Taalreis van de deelnemers en die staan beschreven op onze website, voor een vertrek in het lopende jaar. In geval van een vertrek het jaar nadien of later, kunnen de beschreven prestaties onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Betalingsmodaliteiten

De reservering gebeurt na de validatie van de online inschrijving en het dossier (indien van toepassing). Een forfaitair voorschot van 500 € of het totale bedrag van het verblijf als dat minder is dan 500 € moet betaald worden bij inschrijving. Binnen 15 dagen na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging moet de deelnemer 30% van het overige saldo regelen als de kostprijs van het programma meer dan 1.000 € bedraagt of 100% als de kostprijs van het programma minder dan 1.000 € bedraagt. De eindbetaling van alle vereiste bedragen (met inbegrip van eventuele supplementen zoals het vervoer H/T, de reis- en annuleringsverzekering, transfers ...) moet ten laatste worden uitgevoerd 6 weken voor vertrek. Indien een deelnemer zich inschrijft binnen een termijn van minder dan 6 weken, dan moet hij/zij onmiddellijk het overige vereiste saldo regelen na verzending van zijn reserveringsbevestiging. Het naleven van deze vervaldata is een absolute voorwaarde voor WEP om zijn verplichtingen na te komen.

Elke betaling moet uitgevoerd worden ten laatste op de vervaldag.
Elke betalingsachterstand of ontbrekende betaling van een deel of het geheel van de voorschotten of betalingen heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat:
a) Een forfaitaire verhoging van 15% van het verschuldigd bedrag verschuldigd is, ten titel van strafbeding, en zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 100 €.
b) Moratoire intresten ter hoogte van 12% per jaar beginnen te lopen.
Dit beding doet geen afbreuk aan het recht voor WEP om de vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

In geval van niet-betaling binnen de vastgestelde termijn behoudt WEP zich bovendien het recht voor om het programma te schorsen, waarbij alle kosten hieraan verbonden ten laste van de deelnemer of contractant zijn.

Opmerking over het studentenvisum: 
Indien de deelnemer reist met een studentenvisum, vraagt WEP de volledige betaling van het programma alvorens de nodige documenten te bezorgen die nodig zijn om dit visum aan te vragen.

 

Data en duur van het programma

De duur en de vertrekdata van de programma's staan vermeld bij elke formule. WEP heeft het recht je vertrek te organiseren voor of na de voorziene datum, indien dit nodig zou zijn voor de goede organisatie van je verblijf of volgens de beschikbare plaatsen bij de vliegtuigmaatschappijen.

 

Organisatie/Verantwoordelijke

WEP nv, maatschappelijke zetel: Jetselaan 26, 1081 Brussel. Overeenkomstig de wet hebben wij het recht reizen te organiseren of voor te stellen als tussenpersoon onder de licentie nr. A1912. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen dragen wij bij aan het Garantiefonds Reizen. De verblijven en/of lessen worden georganiseerd door plaatselijke organisatoren. De gegevens van de organisator van het door de deelnemer gekozen programma worden meegedeeld op de plaatsingsfiche die de deelnemer in de week voor vertrek zal ontvangen. WEP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen als gevolg van gebreken van de organisatie in het gastland, vliegtuigmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen of omwille van overmacht, conflicten, onrust of gebeurtenissen waarover WEP geen enkele controle heeft. WEP is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de directe of indirecte gevolgen van een oorlog, revolutie, burgerlijke of politieke onrust, oproer, staking, epidemie, pandemie, quarantaine en nucleaire of natuurlijke catastrofes. Indien dergelijke omstandigheden zich reeds voordoen voor vertrek en het goede verloop van het verblijf van de deelnemer in gevaar brengen en/of een risico vormen om de veiligheid en/of de gezondheid van de deelnemer te waarborgen, kan WEP niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schadevergoeding. De foto’s of getuigenissen in de brochure, op de website of op andere documenten, zijn niet contractueel. WEP is niet verantwoordelijk voor de weigering van het uitreiken van een visum door de autoriteiten van het gastland. Getuigenissen, foto’s en andere documenten van een student, ongeacht de vorm of het soort media, die zijn verblijf of de organisatie van zijn verblijf vermeldt of weergeeft, mogen door WEP voor publicitaire doeleinden aangewend worden, ongeacht de vorm of media van deze acties.

 

Begeleiding

In het kader van de taalreizen voor minderjarigen verzekert de plaatselijke correspondent of de partnerschool van WEP een begeleiding en opvolging van de deelnemers voor wat betreft de lessen, de activiteiten, de sportbeoefening of de uitstappen die door de lokale correspondent of talenschool zelf georganiseerd worden. WEP, noch de lokale partner, kan een opvolging of begeleiding garanderen tijdens vrije momenten die na de lessen, tijdens de uitstappen of buiten de infrastructuur van de lokale partner plaatsvinden en evenmin wanneer de deelnemer op weg is van de plaats van logement naar de plaats van de lessen en/of activiteiten. De deelnemer en/of zijn wettelijke voogd erkent dat hij op de hoogte is van deze mogelijkheid dat de deelnemer niet begeleid is door een volwassene op die momenten.

Opgelet:

 • Sommige van onze partnerscholen voor volwassenen laten deelnemers jonger dan 18 jaar toe, op voorwaarde dat ze een specifieke toelating bij zich hebben die door hun wettelijke vertegenwoordigers is ondertekend.
 • Voor een meer omkaderd programma, gelieve de hiertoe aangeduide formules te consulteren. 

 

Tarieven

 • De tarieven gelden enkel en alleen voor deelnemers met de nationaliteit van een EU-lidstaat.Tarieven kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Enkel de tarieven op de website www.wep.be op het moment van een online voorinschrijving of op de avond vooraf in het geval van een voorinschrijving per fax of per post met poststempel als bewijs, zijn de geldige tarieven. De WEP tarieven werden bepaald op basis van de volgende economische gegevens: transportkosten, met name met betrekking tot brandstofkosten, kosten en taksen met betrekking tot voorzieningen, zoals landingsrechten en veiligheid, in-en ontschepen in havens en luchthavens maar ook diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: plaatsing, logement, bijstand, transfers, onderwijs, verzekeringen) die door lokale aanbieders geleverd worden in vreemde valuta. Zodra de inschrijving gevalideerd is, staat het tarief gegarandeerd vast (voor een vertrek in datzelfde jaar). WEP past het principe van repartitie toe, dat wil zeggen een bundeling van middelen en bestedingen. Hierdoor is de gevraagde bijdrage dezelfde voor alle deelnemers van dezelfde bestemming en hetzelfde programma, ongeacht de werkelijke individuele kosten; bijgevolg zal in geval van een tariefverhoging voor een van de hierboven genoemde redenen, de aanpassing hetzelfde zijn voor alle deelnemers van dezelfde bestemming en hetzelfde programma.
 • WEP behoudt zich het recht voor om het correcte tarief toe te passen of een reservatie eenzijdig te annuleren als blijkt dat de prijs en/of de beschrijving van het (de) programma('s) en/of eventuele optie(s) fout stonden vermeld op de website tengevolge van een technische of menselijke fout.

Opgelet: de scholen functioneren volgens een vastgesteld kalenderjaar. Het is dus mogelijk dat op het begin van een nieuw kalenderjaar de lessen wijzigen (inhoud, uurrooster, niveau …). In het geval dat je programma plaats heeft tijdens de overgang van 2 kalenderjaren moet je hier dus rekening mee houden. Als de school gesloten is omwille van een feestdag of wettelijk verlof, worden de lessen niet terugbetaald.

 

Wijzigingen

Wijzigingen door de deelnemer: Elke wijziging van het programma voor vertrek kan enkel mits akkoord van WEP en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een terugbetaling van welke aard dan ook. Een onderbreking van het programma, ongeacht de reden; of afstand van bepaalde prestaties inbegrepen in de prijs van het programma, kunnen niet in aanmerking komen voor een terugbetaling van welke aard dan ook. Kosten betreffende een vervroegde terugkeer en eventuele begeleiding zijn steeds voor rekening van de deelnemer. 

Opgelet, er kunnen geen aanpassingen worden gemaakt aan de annuleringsverzekering. Eenmaal de annuleringsverzekering aangevraagd is (tijdens de online inschrijving of later), kan deze niet meer worden verwijderd of aangepast. De prijs van de verzekering moet in zijn geheel worden betaald. We raden u daarom aan om goed te overdenken of u deze verzekering wel of niet wenst te nemen alvorens u uw inschrijving afrondt.

Wijzigingen door WEP: Wijzigingen voor vertrek: indien er zich, voor vertrek, een gebeurtenis buiten toedoen van WEP voordoet, dewelke WEP verplicht om de plaats van het programma of fundamentele prestaties te wijzigen, zal WEP de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De deelnemer heeft het recht om de wijziging te aanvaarden of de overeenkomst te ontbinden. De deelnemer dient zijn keuze binnen een termijn van twee (2) werkdagen kenbaar te maken vanaf het moment van de bekendmaking. 
Wijzigingen na vertrek: Indien, na de start van het programma, één van de fundamentele prestaties van het contract niet gerealiseerd kunnen worden, verbindt WEP zich ertoe om een gelijkaardige dienst aan te bieden, zonder supplement. 

 

Annuleringskosten

In geval van annulering is de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger een forfaitaire, overeengekomen en onveranderlijke vergoeding verschuldigd aan WEP. Deze vergoeding bedraagt 25% van de deelnemingskosten in geval van annulering meer dan 6 maanden voor het vertrek, 50% in geval van annulering tussen 6 en 3 maanden voor het vertrek, 75% in geval van annulering tussen 3 maanden en 15 dagen voor het vertrek en 100% in geval van annulering minder dan 15 dagen voor het vertrek. WEP heeft hoe dan ook het recht om deze vergoeding aan te vullen door de geïnde som, die in dat geval als compensatie dienst zal doen. Om u te beschermen in geval van annulering biedt WEP u een optionele WEP Annuleringsgarantie aan (zie details hierboven). Voor de prijs van deze garantie verwijzen wij u naar de offerte / reservatie. Na vertrek van de deelnemer wordt er niets terugbetaald bij onderbreking van de reis, om welke reden ook. In geval van annulering van de inschrijving door WEP na bevestiging van de definitieve aanvaarding, verbindt WEP zich ertoe de totaliteit van de materiële schade (uitsluitend) ondergaan door de deelnemer in hoofde van deze annulering te vergoeden.

Wanneer een deelnemer een annuleringsverzekering afsluit bij WEP dekt deze (binnen de bepalingen van de algemene voorwaarden van de polis) de gekozen formule zoals ze werd gereserveerd op het moment waarop de verzekering werd afgesloten. Als het vervoer H/T  deel uitmaakt van de gereserveerde forfait, is het gedekt door de annuleringsverzekering op dezelfde manier als het verblijf. Wanneer het vervoer en/of aanvullende diensten apart worden gereserveerd (niet exhaustieve voorbeelden: reisverzekering, transfers …), zijn ze niet gedekt door de annuleringsverzekering. De deelnemer heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten voor het vervoer dat gereserveerd wordt bij WEP. Als de deelnemer dit bij een ander reisagentschap reserveert, moet hij ook de annuleringsverzekering die het vervoer dekt bij dat reisagentschap afsluiten.

WEP kan op elk moment beslissen om een programma te annuleren als men van oordeel is dat dat de verblijfsvoorwaarden op een negatieve manier evolueren (gezondheidsomstandigheden, politiek, negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, enz.). In dit geval moet de deelnemer deze beslissing respecteren. 

WEP Annuleringsgarantie 

Het is mogelijk en raadzaam om bij de inschrijving in te tekenen op de "WEP Annuleringsgarantie", die de kosten dekt van annulering van het programma in geval van, onder andere, gezondheidsproblemen van de student of een familielid in de eerste graad en om academische redenen. De vergoeding voor de "WEP Annuleringsgarantie" bedraagt 6 % van de kosten van het programma waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven en moet op het moment van inschrijving volledig worden betaald, naast het inschrijfgeld van 100 €. Met de WEP-annuleringsgarantie kan de deelnemer het programma zonder boete annuleren (behalve het bedrag van de garantie zelf) tot het moment van vertrek om de bovengenoemde redenen, gedocumenteerd met een medisch attest of passende schooldocumenten die samen met het annuleringsverzoek moeten worden ingediend. Met de WEP Annuleringsgarantie kan de deelnemer zich terugtrekken uit het contract in de volgende gevallen :

1.    Overlijden van de deelnemer of van een familielid in de eerste graad (ouders, broers, zussen).
2.    Ernstige gezondheidsproblemen van de deelnemer of een ouder (ouders, broers, zussen). De medische toestand moet schriftelijk worden meegedeeld door de deelnemer/ouders. De deelnemer moet WEP binnen 24 uur passende medische/gezondheidsinformatie verstrekken waaruit de medische situatie blijkt.
3.    Onvermogen om aan het programma deel te nemen wegens zittenblijven indien het programma daardoor niet kan worden uitgevoerd of uitgesteld, of in het geval dat slechte resultaten voor een schoolexamen de deelnemer verplichten tot het afleggen van herexamens en de aanvraag vergezeld gaat van de schoolresultaten en een passende verklaring van de school waaruit blijkt dat het onmogelijk is te vertrekken.
4.    Onmogelijkheid om aan het programma deel te nemen als gevolg van afwijzing van het project door de school van herkomst (voor projecten tijdens het middelbaar onderwijs). Een officiële schriftelijke verklaring van de school moet ons ten minste 4 maanden voor vertrek worden toegezonden.
5.    Verplichte quarantaine na diagnose van Covid 19 en onmogelijkheid om het begin van het verblijf uit te stellen door WEP binnen 21 dagen na quarantaine. 
6.    Diefstal van de voor vertrek vereiste identiteitsdocumenten van de Deelnemer binnen 72 uur voor vertrek, vergezeld van een proces-verbaal van de politieautoriteiten, wanneer wordt aangetoond dat het materieel onmogelijk is deze documenten voor vertrek opnieuw te maken/vervangen en tot 15 dagen na de geplande vertrekdatum. 
7.    Naar behoren gedocumenteerd onvermogen van de deelnemer om de plaats van vertrek te bereiken als gevolg van ernstige natuurrampen. 

Uitgesloten van de dekking zijn annuleringen en/of wijzigingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door oorzaken die niet objectief kunnen worden aangetoond of door geestesziekte, alsmede alles wat niet uitdrukkelijk in de bovenstaande punten is vermeld.
Indien de voorwaarden voor toepassing van de WEP Annuleringsgarantie niet zijn vervuld en/of indien de door de deelnemer opgegeven redenen niet in aanmerking kunnen worden genomen, wordt voor de berekening van de ingehouden annuleringskosten het artikel "Annulering door de deelnemer voor vertrek" van de Algemene Voorwaarden van WEP toegepast. 

Als alternatief voor de WEP Annuleringsgarantie is het mogelijk een optionele verzekering af te sluiten bij " BV Protections " die de kosten dekt van annulering van het programma door objectief gedocumenteerde oorzaken of gebeurtenissen die op het moment van de boeking niet te voorzien waren en die de verzekerde of een lid van zijn familie treffen. Vraag voor meer details een WEP-adviseur of bekijk de details van de annuleringsverzekering online. 

Reisverzekering

Elke deelnemer wordt verondersteld te beschikken over een voldoende reisverzekering die medische onkosten, repatriëring om medische redenen en burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Indien u niet over dergelijke verzekering beschikt, kan WEP u een totaalpakket voorstellen. Deze verzekering dekt onkosten in geval van ziekte, ongevallen, hospitalisatie, medische repatriëring, bezoek van een ouder aan de zieke student, verlies, diefstal of schade aan de bagage, burgerlijke aansprakelijkheid ... Een meer uitgebreide reisverzekering is ook mogelijk.

De voorwaarden van deze 2 mogelijkheden kan u downloaden in het gedeelte "Taalreizen", in de rubriek "voorwaarden reisverzekering en annuleringsverzekering". De prijzen vindt u terug in de online offerte-/reservatiemodule.

Belangrijk:

 • De ondertekening en betaling ervan dient te gebeuren voor het vertrek.
 • Personen die deelnemen aan een verblijf in Australië met een studentenvisum worden door de Australische overheid verplicht om de medische verzekering, «Overseas Student Health Care», af te sluiten. De prijs hiervan varieert naargelang de duur van het verblijf op Australische bodem (prijs voor één jaar: +/- $ 594 AUD) en kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.

 

Varia

 • Elke deelnemer, zelfs indien meerderjarig, geeft aan WEP uitdrukkelijk de toestemming om (naar eigen goeddunken) contact op te nemen met zijn ouders of hen te waarschuwen (naar goeddunken van WEP), zelfs als zij geen medecontracten zijn, betreffende alle elementen of evenementen van welke aard ook die een invloed hebben op het goed verloop van het programma. Dit geldt zowel voor, tijdens of na het betreffende programma.
 • Bij een laattijdige aankomst in je gastland of bij afwezigheid tijdens het gekozen programma zal geen terugbetaling geschieden. 
 • Als een deelnemer een vlucht moet nemen voor zijn verblijf met WEP, gaat hij/zij akkoord met het volgende: a) De algemene en bijzondere voorwaarden van de vervoersmaatschappij zijn van toepassing; b) De deelnemer maakt gebruik van alle segmenten (legs) - ook als ze worden afgelegd met een andere vervoersmiddel zoals bijvoorbeeld een trein of bus - die vermeld staan op het ticket en de deelnemer moet de reisroute van de vervoersmaatschappij in zijn geheel naleven. Is dat niet het geval, wordt dit beschouwd als een “no show”, wat gelijk staat aan een annulering door de vervoersmaatschappij; c) De gebruiksvoorwaarden van het vliegtuigticket (geldigheid, mogelijkheid tot wijzigingen van de vertrek- of terugkeerdatum, terugbetaalbaar, upgrade, stopovers ...) variëren naargelang de tarieven en klasse van de geboekte vlucht; d) Een vliegtuigticket kan nooit langer dan 1 jaar geldig zijn. De terugkeer (de dag van aankomst op de plaats van het oorspronkelijke vertrek) moet dus maximum 1 jaar na het eerste gebruik van het ticket gebeuren, als deze datum in het jaar na uitgifte van het ticket valt (anders 1 jaar vanaf uitgifte van het ticket in plaats van eerste gebruik).
 • Het vervoer is nooit begeleid, tenzij anders vermeld.
 • Duur van de lessen/aantal lessen per week: het aantal lessen wordt uitgedrukt in leseenheden, onafhankelijk van de duur van de les. Je vindt de duur van een les in een bepaalde school op de pagina’s met de beschrijving van die school. De duur per les kan variëren van 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de school. De duur van de lessen en het aantal lessen per week, zoals beschreven op de desbetreffende pagina’s per school, worden gegarandeerd zolang er minimum 5 leerlingen aanwezig zijn in de klas. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de school het recht om de duur en het aantal lessen per week te wijzigen.
 • Visum/bericht aan de reizigers: WEP informeert je over de verschillende visumprocedures voor de gekozen bestemmingen. Niettegenstaande is het mogelijk dat de autoriteiten van een bepaald bezocht land ondertussen de toegangsvoorwaarden wijzigen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om de geldigheidsduur van de procedure na te gaan bij de consulaten van de bezochte landen. Het is eveneens sterk aangeraden om de richtlijnen en reisadviezen op te volgen die beschikbaar zijn op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 • Didactisch materiaal: Het didactisch materiaal is niet inbegrepen, uitgezonderd indien het in de prijsofferte anders vermeld wordt. Dit materiaal omvat geen choolgerief, woordenboeken...
 • Logement: een logement met "privébadkamer" betekent dat er per kamer 1 badkamer is, dus ook in een gedeelde kamer.
 • Plaatsing in een gastgezin: Het is gebruikelijk dat de zoektocht naar een gastgezin tijd in beslag neemt aangezien rekening moet worden gehouden met verschillende factoren: het opvragen van een bewijs van goed gedrag en zeden (indien van toepassing), het feit dat vele families laat beslissen of ze gastgezin zullen zijn of niet, het profiel van de student (het zijn de gezinnen die de student kiezen), het type programma (worden de gastgezinnen al dan niet betaald, krijgen ze een kleine vergoeding om bepaalde kosten te dekken of nemen ze een student in huis op volledig vrijwillige basis), enz. De student moet er daarom rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat hij/zij de gegevens van het gastgezin pas enkele dagen voor het vertrek te weten krijgt. In sommige gevallen worden de studenten eerst in een tijdelijke familie geplaatst, terwijl het zoeken naar een definitief gastgezin verder gaat. Sommige gastgezinnen beslissen om meer dan een student tegelijkertijd te verwelkomen. De lokale organisatie doet in dit geval zijn uiterste best om geen twee studenten van dezelfde nationaliteit/moedertaal in hetzelfde gezin te plaatsen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Het kan voorkomen dat de student gedurende het programma in verschillende gastgezinnen geplaatst wordt. Een verblijf in een gastgezin en taalprogramma’s zijn in de eerste plaats van educatieve aard. Kandidaten moeten flexibiliteit aantonen en positief staan tegenover een mogelijke verandering van gastgezin. Aangezien ieder gastgezin anders is, moeten de kandidaat dit eerder aanzien als een gelegenheid om meer te leren over de verschillende aspecten in de plaatselijk cultuur van het gastland. Voor een programma met een verblijf in een gastgezin is het menselijk aspect cruciaal en het kan daardoor niet vergeleken worden met een verblijf in een hotel. 
 • In het kader van een verblijf in een gastgezin kan de term "gastgezin" verwijzen naar: een gezin met twee ouders, een eenoudergezin, een nieuw samengesteld gezin, mensen van verschillende leeftijden, met of zonder kinderen. Wij discrimineren in geen enkele zin op basis van ras, religie, seksuele geaardheid, etnische origine, sociale of socio-economische achtergrond, noch op basis van fysieke kenmerken. 
 • In het kader van een programma voor "Juniors" moeten de deelnemers die in een gastgezin verblijven op eigen houtje naar school, te voet of met het openbaar vervoer.
 • De communicatie tussen WEP en de deelnemers gebeurt in de/een officiële landstaal, naar goeddunken van WEP. Rekening houdend met het internationale karakter van de programma's van WEP (met uitzondering van de andere taalgemeenschappen van het land), kunnen WEP of de plaatselijke vertegenwoordigers ertoe genoodzaakt zijn om documenten te bezorgen en te laten ondertekenen in een andere taal, zonder verplichting om die te laten vertalen in de taal die contractueel gebruikt wordt tussen WEP en de deelnemer. Deze documenten zijn niet van de hand van WEP, maar ze kunnen noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de organisatie van het verblijf en worden meestal vereist door externe instellingen (scholen, buitenlandse partners, lokale autoriteiten ...).
 • Bij sommige luchtvaartmaatschappijen is het niet toegelaten dat minderjarigen alleen reizen. Het is de verantwoordelijkheid van de wettelijke voogden om kennis te nemen van de voorwaarden van de maatschappij in kwestie als het vliegtuigticket niet door ons werd geboekt.
 • De reiziger erkent dat hij/zij voldoende is geïnformeerd over de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis die een impact kunnen hebben op de reis en over de situatie omtrent corona op de gekozen bestemming. De reiziger heeft tevens kennis genomen van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl). De deelnemer verklaart dus dat hij/zij zich volledig bewust is van het feit dat reizen in deze periode risico’s met zich meebrengt en dat het coronavirus een goed verloop van de reis mogelijk in de weg kan staan. De deelnemer werd hiervan op de hoogte gesteld en besluit zijn/haar vertrek te laten doorgaan.
 • Een taalreis wordt beschouwd als een opleiding en niet als een toeristisch verblijf, hetzelfde geldt voor het logement gedurende de taalreis. 
 • Opmerking aangaande alle bijkomende kosten in verband met gezondheidsmaatregelen: alle kosten die gemaakt dienen te worden omwille van een gezondheidsmaatregel zoals (maar niet beperkt tot deze voorbeelden): quarantaine (met inbegrip van accommodatie, maaltijden, transfer …), een PCR-test voor vertrek of na aankomst, een antigenische test voor vertrek of na aankomst, een vaccin of vaccinbooster, een medische controle, het verkrijgen van een certificaat van welke aard dan ook... zijn ten laste van de deelnemer. 

 

Klachten

In geval van een probleem of een klacht moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) onmiddelijk, en in eerste instantie, de lokale correspondent op de hoogte stellen. Bij gebrek aan een oplossing of tussenkomst binnen de 48 uur, moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) onmiddellijk WEP op de hoogte stellen, per e-mail of per post, opdat WEP het nodige kan doen om een oplossing te zoeken binnen afzienbare tijd. De klachten die worden geformuleerd na terugkeer zonder kennisgeving tijdens het programma, kunnen niet ontvankelijk verklaard worden aangezien WEP niet de mogelijkheid heeft gekregen om zijn rol als organisator te vervullen in geval van een eventueel gebrek. Alle aanspraken van de deelnemer moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de drie (3) kalendermaanden na het einde van het programma worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van WEP. In geval van een geschil, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel en meer bepaald het Vredegerecht van het zesde kanton te Brussel bevoegd. Het ondertekenen van het inschrijvingsformulier (of online bevestiging) en de betaling van het voorschot of de dossierkosten gelden als volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

Belangrijke nota betreffende het doorsturen van informatie en documenten door WEP:
Het is jouw verantwoordelijkheid om een geldig e-mail adres aan WEP te bezorgen dat regelmatig nagekeken wordt (ondermeer door de wettelijke vertegenwoordigers voor minderjarige deelnemers) aangezien de meeste informatie en documenten (die niet op officieel papier hoeven te zijn) via elektronische weg zullen doorgestuurd worden. Enkel de communicatie via e-mail of per post worden beschouwd als geldig, communicatie via sociale media, chat of messengerdiensten zijn informeel van karakter en niet-bindend.

BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN

De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers verbindt/verbinden zich ertoe ons Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens te lezen, begrijpen en aanvaarden.

RECHT OP AFBEELDING

De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger geeft/geven WEP de uitdrukkelijke toestemming om afbeeldingen van de deelnemer te gebruiken en/of reproduceren voor promotiedoeleinden, voor een duur van 7 jaar vanaf het einde van het contract en wanneer de afbeeldingen van foto's of video's komen die in het kader van het WEP-programma werden gemaakt.

algemene voorwaarden: schoolprogramma's


algemene voorwaarden

1.    Essentiële kenmerken van het programma

WEP biedt de deelnemers (en eventueel hun wettelijke vertegenwoordigers) de schooluitwisselingsprogramma's aan zoals beschreven (onder voorbehoud van drukfouten) in de brochure en op de website, zonder dat de partijen zich op enigerlei wijze kunnen afleiden van het in uitvoering zijnde culturele project. De in de brochure en op de website omschreven diensten worden aanvaard als voldoening aan de verplichting van WEP om naar beste vermogen de informatie, bijstand en opvang van contractanten te omschrijven, zonder enige resultaatsverplichting of opdracht tot vertegenwoordiging of toezicht. 

Naast de voorbereidende vergaderingen voor het vertrek van de deelnemers (informatievergadering, interview, logistieke vergaderingen, enz., waar eventuele vragen kunnen worden gesteld in aanvulling op de informatie in de brochures en op de website), kan de deelnemer (en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk om opheldering vragen door contact op te nemen met contact@wep.be.

Aangezien het schoolprogramma residentieel, educatief, cultureel en niet toeristisch van aard is, kan het niet worden beschouwd als een reisproduct of reispakket. Het educatieve en culturele project vereist dat de deelnemer zich strikt houdt aan de wetten van de plaats van doorreis of verblijf en aan de regels en gebruiken van het dagelijkse, gezins- en schoolleven in de gastomgeving. Dit is een essentiële verplichting van de "programmavoorschriften" die moet worden nageleefd door de deelnemer, die uitdrukkelijk erkent dat WEP slechts beperkte bevoegdheden heeft ten opzichte van de plaatselijke sponsors, die als enigen beslissen over eventuele vraagstukken in verband met de naleving van de plaatselijke wetten, gewoonten en gebruiken, die sterk kunnen verschillen van die welke in België (bijvoorbeeld in de VS) bekend zijn, of het nu gaat om de school, het gezin of de sociale omgeving in het algemeen; Hoewel WEP voortdurend in contact staat met de plaatselijke sponsors, heeft zij niet de handhavingsbevoegdheid in geval van, bijvoorbeeld, een besluit om de medecontractant uit te zetten wegens schending van de genoemde wetten, gewoonten of gebruiken.

In het kader van zijn opdracht is WEP niet verantwoordelijk voor overmacht of voor welke fout of feit dan ook die de burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de deelnemer inhoudt, die als enige alle directe of indirecte gevolgen draagt, zowel wat betreft de wetten van het gastland als het Belgische recht. De wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer verbinden zich er eveneens toe te voldoen aan alle gezondheids- en administratieve vereisten (vaccinaties, medische tests, visum, paspoort, verstrekken van biometrische informatie, enz.) die worden opgelegd door de school, de lokale en/of nationale autoriteiten van het (de) gastland(en), de (private of publieke) scholen en/of de verblijfplaatsen, enz. om de organisatie en uitvoering van het verblijf, de toegang tot en het verblijf op het grondgebied en/of de scholing ter plaatse mogelijk te maken. Dit is een persoonlijke verbintenis van de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van WEP. In geval van weigering aan deze eisen te voldoen, begrijpen de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer dat WEP het verblijf mogelijk niet kan organiseren. Deze weigering zal daarom worden beschouwd als een eenzijdige en vrijwillige annulering van het programma door de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer.

Hetzelfde geldt in geval van weigering om in de loop van het programma aan deze eisen te voldoen; in dat geval zal deze weigering worden beschouwd als een eenzijdige en vrijwillige beëindiging van het programma door de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer.

2.    Naleving van het programma

Indien de deelnemer de regels van het contract, het programma en/of het verblijf schendt of het programma verlaat, wordt het contract onmiddellijk beëindigd ten zijne laste. In dat geval verbindt de deelnemer zich ertoe het gastland binnen 5 dagen te verlaten zonder recht op terugbetaling door WEP en WEP en zijn plaatselijke correspondenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle gevolgen van zijn/haar gedrag. Hij/zij verbindt zich er tevens toe de door hem/haar ontvangen WEP-beurzen volledig terug te betalen. De reis van personen en goederen en de daarmee verband houdende administratieve formaliteiten (visum, paspoort, gezondheidsdocumenten...) worden geregeld door de geldende wetten en voorschriften en vormen een dwingende eis voor de deelnemer (en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordigers). De reservering van transporttickets geschiedt voor de data en volgens de voorschriften van het ticket, zonder dat enige reden voor terugbetaling in geval van niet-gebruik kan worden aangevoerd.

3.    Sluiting van het contract en herroepingsrecht 

Alle kandidaten voor het programma moeten een pre-registratieformulier naar WEP sturen om te worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en zij moeten 100 euro betalen om de kosten van het onderzoek van hun kandidatuur te dekken (dossierkosten). 

Na ontvangst van het pre-registratieformulier en de dossierkosten stuurt WEP per e-mail het aanvraagformulier (“Application form”) of de toegangsgegevens naar een platform om het dossier aan te vullen. Het formulier moet door de kandidaat en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden ingevuld. In de uitnodigingsbrief voor het selectiegesprek wordt aangegeven welke onderdelen van het formulier moeten worden ingevuld om tijdens het selectiegesprek onderzocht te worden.

Als de kandidatuur wordt aanvaard, stuurt WEP de selectie bevestigingsbrief naar de kandidaat en eventueel naar zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.

Als de kandidaat niet wordt geselecteerd, wordt het bedrag van 100 euro terugbetaald. 

De selectiebevestigingsbrief is bindend voor de ondertekenaars en geeft hen een herroepingsrecht gedurende 14 dagen zoals bepaald in artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht (Europese richtlijn 2011/83); na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen verbinden de ondertekenaars zich ertoe om 

 • De 25 % aanbetaling binnen 5 dagen na de bevestigingsbrief te betalen
 • Het ingevulde aanvraagformulier (“Application form”) binnen 21 dagen na de selectie bevestigingsbrief terug te sturen of in te dienen. 

WEP beschikt over een termijn van 21 dagen vanaf de ontvangst van het voorschot van 25 % en het volledige aanvraagdossier om dit te analyseren en eventueel een weigering of een voorwaardelijke aanvaarding mee te delen op basis van bepaalde elementen die tijdens het gesprek werden verstrekt/ontdekt (bv. maar niet beperkt tot: valse verklaringen, onvoldoende schoolresultaten, onvoldoende taalniveau, medische aandoeningen, eetstoornissen, psychologische stoornissen, allergieën...). In geval van weigering (behalve als er valse verklaringen waren tijdens de voorinschrijving, tijdens het selectiegesprek, tijdens het opstellen van het aanvraagformulier of als er vals werd gespeeld tijdens de evaluatietests) wordt het voorschot van 25 % binnen de 30 dagen terugbetaald.
 

4.    Organisator / Aansprakelijkheid

NV WEP, maatschappelijke zetel: 26, Jetselaan, 1081 Brussel. Overeenkomstig de wet mogen wij als bemiddelaar reizen organiseren en/of aanbieden onder licentie nr. A1912. Overeenkomstig de wet dragen wij bij tot het Garantiefonds Reizen. 

De deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers erkennen uitdrukkelijk dat WEP op geen enkele wijze tussenbeide komt en derhalve niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele contacten met ambassades/consulaten/administratieve autoriteiten en in het algemeen voor de procedures voor het verkrijgen van visa/paspoorten of andere administratieve documenten die onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers blijven vallen.

Indien het vertrek/programma wordt opgeschort of geannuleerd als gevolg van plichtsverzuim van de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers, draagt deze de volledige verantwoordelijkheid voor alle directe of indirecte gevolgen in verband met deze opschorting of annulering.

Verblijven en/of cursussen worden georganiseerd door lokale dienstverleners/sponsors. 

De dienstverlener /sponsor wordt vermeld in de reisdocumenten die de deelnemer voor vertrek ontvangt. 

WEP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de contractueel overeengekomen diensten te leveren ten gevolge van het falen van de dienstverleners /sponsors in het gastland, de luchtvaartmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij of in geval van overmacht, conflicten, onrust of gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft.  

WEP is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke of politieke onrust, rellen, stakingen, epidemieën, pandemieën, quarantaine of natuur- of kernrampen. Indien dergelijke omstandigheden zich voor het vertrek voordoen, de goede uitvoering van het verblijf verhinderen en/of een risico vormen voor de veiligheid en/of gezondheid van de deelnemer, is WEP niet aansprakelijk voor enige vorm van schadevergoeding. 

De foto's of getuigenissen in de brochure, op de website of in enig ander document zijn niet contractueel. Getuigenissen, foto's en andere documenten, in welke vorm of op welke drager ook, die de student betreffen, vermelden of voorstellen in het kader van zijn verblijf of de organisatie van zijn verblijf, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, ongeacht de vorm of de drager van deze acties.

WEP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering van een visum door de autoriteiten van het gastland. 

5.    Annulering 

5.1.    Annulering door de deelnemer voor vertrek 

Elk verzoek tot annulering van de inschrijving voor het programma, in welk stadium dan ook, moet door de deelnemer (en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordigers) per aangetekend schrijven aan WEP worden meegedeeld. 

In geval van annulering door de deelnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) na ontvangst door WEP van het voorinschrijvingsformulier en vóór de selectiebevestigingsbrief, is geen vergoeding verschuldigd, behalve de hierboven vermelde 100,00 euro administratiekosten. 

In geval van annulering door de deelnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) binnen 14 dagen nadat WEP de selectiebevestigingsbrief heeft verzonden (herroepingsperiode), is geen vergoeding verschuldigd, behalve de hierboven vermelde EUR 100,00 verwerkingskosten. 

Indien de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers WEP niet binnen 14 dagen in kennis stellen van hun besluit om te herroepen, wordt de inschrijving geacht te zijn bevestigd door de deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers; indien in dit geval de aanbetaling van 25 % niet binnen 19 dagen na verzending van de selectiebevestigingsbrief door WEP is voldaan, of indien het volledige inschrijvingsformulier niet binnen 21 dagen na verzending van de selectiebevestigingsbrief door WEP is geretourneerd, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd. In dergelijke gevallen is een vaste vergoeding van € 1.000 verschuldigd aan WEP. 

Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert na betaling van het voorschot maar vóór terugzending van het volledige inschrijvingsformulier, is dezelfde forfaitaire vergoeding van € 1.000 aan WEP verschuldigd. 

Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert na terugzending van het volledige inschrijvingsformulier, wordt het contract automatisch beëindigd. De deelnemer is aan WEP een conventionele en onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 25 % van de deelnamekosten in geval van annulering meer dan 6 maanden voor vertrek of 50 % in geval van annulering minder dan 6 maanden voor vertrek. 

In ieder geval heeft WEP het recht deze vergoedingen te verrekenen met de door haar geïnde bedragen die een vergoedend karakter jegens haar hebben. Om u te beschermen in geval van annulering biedt WEP u een optionele WEP Annuleringsgarantie aan (zie details hierboven). Voor de prijs van deze garantie verwijzen wij u naar de offerte / reservatie. Na vertrek van de deelnemer wordt geen enkel bedrag terugbetaald in geval van onderbreking van het verblijf. De inschrijvingskosten (niet inbegrepen in de kostprijs van het programma) van 100 € worden in geen geval terugbetaald. 

Opmerking over regiovoorkeuren in een klassiek of klassiek + : er is geen garantie voor plaatsing in een gewenste regio, aangezien deze plaatsingen grotendeels afhangen van lokale beschikbaarheid en beslissingen van lokale sponsors. De kans om niet in de gewenste regio geplaatst te worden is groter dan de kans om er wel geplaatst te worden. Het niet geplaatst worden in de gewenste regio of staat kan geen geldige reden voor annulering zijn. Indien de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers toch wensen te annuleren, zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

5.2.    Annulering door WEP

In geval van annulering van de selectie door WEP voordat de definitieve toelating is bevestigd, betaalt WEP de aanbetaling van 25 %, indien deze reeds betaald werd, terug. 

In het geval WEP de inschrijving annuleert door een oorzaak eigen aan WEP (en niet vanwege iets externs aan WEP) nadat de definitieve toelating is bevestigd, verplicht WEP zich de deelnemer volledig te vergoeden voor alle materiële schade die (alleen) als gevolg van deze annulering wordt geleden.

WEP kan te allen tijde besluiten een programma te annuleren als men van mening is dat de omstandigheden van het verblijf in negatieve zin veranderen (gezondheidsomstandigheden, politieke omstandigheden, negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken ...). In dit geval moet de deelnemer deze beslissing respecteren. 

5.3.    WEP Annuleringsgarantie 

Het is mogelijk en raadzaam om bij de inschrijving in te tekenen op de "WEP Annuleringsgarantie", die de kosten dekt van annulering van het programma in geval van, onder andere, gezondheidsproblemen van de student of een familielid in de eerste graad en om academische redenen. De vergoeding voor de "WEP Annuleringsgarantie" bedraagt 6 % van de kosten van het programma waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven en moet op het moment van inschrijving volledig worden betaald, naast het inschrijfgeld van 100 €. Met de WEP-annuleringsgarantie kan de deelnemer het programma zonder boete annuleren (behalve het bedrag van de garantie zelf) tot het moment van vertrek om de bovengenoemde redenen, gedocumenteerd met een medisch attest of passende schooldocumenten die samen met het annuleringsverzoek moeten worden ingediend. Met de WEP Annuleringsgarantie kan de deelnemer zich terugtrekken uit het contract in de volgende gevallen :

1.    Overlijden van de deelnemer of van een familielid in de eerste graad (ouders, broers, zussen).
2.    Ernstige gezondheidsproblemen van de deelnemer of een ouder (ouders, broers, zussen). De medische toestand moet schriftelijk worden meegedeeld door de deelnemer/ouders. De deelnemer moet WEP binnen 24 uur passende medische/gezondheidsinformatie verstrekken waaruit de medische situatie blijkt.
3.    Onvermogen om aan het programma deel te nemen wegens zittenblijven indien het programma daardoor niet kan worden uitgevoerd of uitgesteld, of in het geval dat slechte resultaten voor een schoolexamen de deelnemer verplichten tot het afleggen van herexamens en de aanvraag vergezeld gaat van de schoolresultaten en een passende verklaring van de school waaruit blijkt dat het onmogelijk is te vertrekken.
4.    Onmogelijkheid om aan het programma deel te nemen als gevolg van afwijzing van het project door de school van herkomst (voor projecten tijdens het middelbaar onderwijs). Een officiële schriftelijke verklaring van de school moet ons ten minste 4 maanden voor vertrek worden toegezonden.
5.    Verplichte quarantaine na diagnose van Covid 19 en onmogelijkheid om het begin van het verblijf uit te stellen door WEP binnen 21 dagen na quarantaine. 
6.    Diefstal van de voor vertrek vereiste identiteitsdocumenten van de Deelnemer binnen 72 uur voor vertrek, vergezeld van een proces-verbaal van de politieautoriteiten, wanneer wordt aangetoond dat het materieel onmogelijk is deze documenten voor vertrek opnieuw te maken/vervangen en tot 15 dagen na de geplande vertrekdatum. 
7.    Naar behoren gedocumenteerd onvermogen van de deelnemer om de plaats van vertrek te bereiken als gevolg van ernstige natuurrampen. 

Uitgesloten van de dekking zijn annuleringen en/of wijzigingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door oorzaken die niet objectief kunnen worden aangetoond of door geestesziekte, alsmede alles wat niet uitdrukkelijk in de bovenstaande punten is vermeld.
Indien de voorwaarden voor toepassing van de WEP Annuleringsgarantie niet zijn vervuld en/of indien de door de deelnemer opgegeven redenen niet in aanmerking kunnen worden genomen, wordt voor de berekening van de ingehouden annuleringskosten het artikel "Annulering door de deelnemer voor vertrek" van de Algemene Voorwaarden van WEP toegepast. 

Als alternatief voor de WEP Annuleringsgarantie is het mogelijk een optionele verzekering af te sluiten bij " BV Protections " die de kosten dekt van annulering van het programma door objectief gedocumenteerde oorzaken of gebeurtenissen die op het moment van de boeking niet te voorzien waren en die de verzekerde of een lid van zijn familie treffen. Vraag voor meer details een WEP-adviseur of bekijk de details van de annuleringsverzekering online. 

6.    Prijs van het programma

6.1.    Betalingen

De prijs van het gekozen programma wordt als volgt betaald: 25 % aanbetaling binnen 15 dagen na ontvangst van de selectiebevestigingsbrief en het saldo in 3 stortingen van 25 % voor vertrek. Aangezien alle betalingen moeten zijn ontvangen vóór de indiening van visumdocumenten (indien van toepassing), variëren de betalingstermijnen naargelang het programma en de bestemming. Deze worden vóór de definitieve inschrijving bevestigd in de bevestigingsbrief van de selectie. Naleving van de betalingstermijnen is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers om aan de uitvoering van hun verplichtingen te voldoen.

Elk verzuim of vertraging in de betaling van alle of een deel van de aanbetalingen of stortingen leidt automatisch en zonder ingebrekestelling tot :

a)    Een verhoging van het verschuldigde bedrag met 15 % als boeteclausule, zonder dat dit bedrag lager mag zijn dan 100 euro.
b)    Conventionele interest van 12 % per jaar.

Dit doet geen afbreuk aan het recht van WEP om volledige vergoeding van de geleden schade te eisen. In geval van niet-betaling binnen de termijn behoudt WEP zich het recht voor het programma op te schorten en uiteindelijk te annuleren indien de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers de betalingsachterstand niet binnen 15 dagen na de ingebrekestelling rechtzetten, waarbij de gevolgen ten laste van de medecontractant(en) vallen.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief: optionele annuleringsverzekering - WEP annuleringsverzekering - bagageverzekering - zakgeld (voor uw vrijetijdsactiviteiten, verplaatsingen, schoolbenodigdheden, excursies, enz.) – heen-en terugreis naar Europese bestemmingen (inclusief Groot-Brittannië) - paspoort- of visumkosten - uniform (indien van toepassing) - eventuele toeslagen voor speciale voedingswensen, allergieën of specifieke medische aandoeningen.

6.2.    Extra kosten in verband met gezondheidseisen 

Alle kosten die voortvloeien uit een gezondheidsverplichting, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot deze voorbeelden) quarantaine (inclusief accommodatie, maaltijden, transfers, enz., al dan niet voor een accommodatie naar keuze), een PCR-test voor vertrek of na aankomst, een antigene test voor vertrek of na aankomst, een vaccinatie of een boostervaccinatie, een medische controle, het verkrijgen van een certificaat van welke aard dan ook, enz. zijn voor rekening van de deelnemer. 

6.3.    Tarieven (geldigheid, herziening, financiële verevening)

 • De tarieven zijn alleen geldig voor EU-burgers. De tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alleen de tarieven die ten tijde van de online voorinschrijving op de website zijn gepubliceerd, zijn geldig. De WEP-tarieven zijn vastgesteld op basis van de volgende economische gegevens: vervoerskosten, met name brandstofkosten, heffingen en belastingen in verband met de aangeboden diensten, zoals landings- en veiligheidsheffingen, in- en uitstapheffingen in havens en luchthavens, diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: plaatsing, accommodatie, bijstand, transfers, scholing, verzekering) die door lokale dienstverleners worden verleend. Het WEP is een vereveningsregeling, d.w.z. een bundeling van middelen en kosten. Dit betekent dat het bedrag van de financiële bijdrage (afgezien van het verschil in wisselkoers op het moment van de reservering) hetzelfde is voor alle deelnemers aan dezelfde bestemming en hetzelfde programma, ongeacht de werkelijke individuele kosten.
 • De prijs van het programma komt overeen met de prijs vermeld op de website wep.be op het moment van de reservering en de betaling van de 100 euro administratiekosten. Onze website wordt regelmatig bijgewerkt volgens de wisselkoers van de euro met de munteenheden van de verschillende landen waar wij verblijven aanbieden. Na het afsluiten van het contract kan de prijs van het programma derhalve onderhevig zijn aan mogelijke verhogingen als gevolg van de stijging van de brandstofkosten (voor programma's waarin het luchtvervoer van de deelnemer is inbegrepen) of de stijging van belastingen en heffingen. Deze eventuele verhogingen worden uiterlijk 20 dagen voor het begin van de reis aan de deelnemer meegedeeld door middel van een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde mededeling. Indien de prijs van het programma met meer dan 8 % wordt verhoogd, heeft de deelnemer het recht om zich kosteloos uit het programma terug te trekken; deze beslissing moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan WEP worden meegedeeld binnen 7 dagen na de mededeling van bovengenoemde verhoging. De betaalde bedragen, met uitzondering van het inschrijfgeld van 100 euro, worden binnen 30 werkdagen na de datum van terugtrekking terugbetaald.
 • WEP behoudt zich het recht voor de juiste prijs toe te passen of een reservatie eenzijdig te annuleren indien blijkt dat de prijs en/of omschrijving van de verblijven en/of eventuele bijbehorende opties door een technische storing of menselijke fout onjuist op de website zijn vermeld.

Belangrijke opmerking betreffende de overdracht van informatie en documenten door WEP: het is uw verantwoordelijkheid om WEP te voorzien van een geldig en regelmatig geraadpleegd e-mailadres (met name door wettelijke vertegenwoordigers indien de deelnemer minderjarig is) aangezien documenten (die niet in origineel formaat hoeven te zijn) u per e-mail worden toegezonden. Alleen mededelingen per post of e-mail zijn geldig. Mededelingen via sociale netwerken, chat of berichtendiensten zijn informeel en niet bindend.

7.    Datum en duur van het programma 

De exacte begindatum en duur van een verblijf kunnen variëren omdat deze afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals (maar niet beperkt tot): de eindbestemming, de interne organisatie van WEP (bv. vervoer, verzekering, combinatie van verblijven in verschillende landen, noodzaak om verschillende deelnemers te groeperen, enz.), eisen van de lokale autoriteiten van het gastland (duur gekoppeld aan een wederkerigheidsquotum, immigratievoorschriften, enz.), door de gastschool of het-schooldistrict, door de lokale organisatie die het verblijf van de deelnemer sponsort of door een geval van overmacht dat WEP verplicht het verblijf aan te passen.), door de gastschool of het schooldistrict, door de plaatselijke organisatie die het verblijf van de deelnemer sponsort of door een geval van overmacht dat WEP ertoe verplicht het verblijf aan te passen. De duur van een schooljaar varieert van 9 tot 11 maanden, een schoolsemester van 4 tot 5 maanden en een schooltrimester van 9 tot 12 weken. De uiteindelijke duur wordt bepaald door WEP, rekening houdend met bovengenoemde externe factoren. De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers hebben geen recht op enige compensatie, aanpassing of terugbetaling indien de uiteindelijke duur gelijk is aan of groter is dan de hierboven vermelde duur. Indien WEP de hierboven beschreven minimumduur voor het gekozen verblijf niet kan halen (behalve in geval van overmacht of vervroegde terugkeer door toedoen van de deelnemer), wordt het verschil terugbetaald (berekend naar rato van de niet-gebruikte diensten).

8.    Plaatsing in gastgezin

Het is gebruikelijk dat de plaatsing in een gastgezin tijdrovend is. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden: verificatie van het strafregister, de late beslissing van gezinnen om een gastgezin te worden, het bepalen van het profiel van de student die het gezin wil ontvangen. Gezinnen kunnen worden betaald, steun ontvangen om de kosten van de opvang van een student te dekken of volledig vrijwillig zijn. Al deze stappen voorafgaand aan de plaatsing vergen tijd. Deelnemers moeten er daarom rekening mee houden dat zij pas enkele dagen voor vertrek informatie over hun plaatsing ontvangen. In sommige gevallen, als er voor het vertrek van de deelnemer geen permanente plaatsing kan worden gevonden of als het gezin dat aanvankelijk door WEP was gevonden zich terugtrekt, kan de deelnemer bij een tijdelijk gastgezin worden geplaatst terwijl het zoeken naar een permanent gastgezin wordt voortgezet. Soms kunnen gezinnen meerdere studenten tegelijk ontvangen. Studenten kunnen in de loop van hun programma bij meer dan één gastgezin worden geplaatst. De data van vertrek en terugkeer vallen niet noodzakelijk samen met het begin of het einde van het schooljaar, maar worden bepaald door WEP en de plaatselijke sponsororganisaties op basis van verschillende factoren (visum, vereisten van de plaatselijke school, beschikbaarheid van vluchten, interne organisatie, enz.) Gastgezinservaringen worden gekenmerkt door hun sterk educatieve en immersieve karakter: kandidaten die voor dit type formule kiezen, moeten daarom flexibel zijn en deze mogelijke veranderingen van familie beschouwen als kansen om nog meer aspecten van de lokale cultuur te ontdekken. De menselijke factor staat centraal in een gastgezinservaring: de geboden faciliteiten zijn niet te vergelijken met die in een hotelkamer bijvoorbeeld.

De deelnemers worden door hun gastheren vaak beschouwd als echte familieleden; de deelname van de student aan bijvoorbeeld huishoudelijke taken maakt deel uit van de geest van het programma en de plaatsing.

Speciale gevallen - allergieën, speciale medische aandoeningen en/of speciale diëten:

Plaatsing in een gastgezin kan moeilijk zijn als de kandidaat lijdt aan een allergie, een bepaalde medische aandoening en/of een specifiek dieet moet volgen. Het is 
van essentieel belang dat de deelnemer of zijn/haar wettelijke voogden dergelijke omstandigheden op het formulier van voorinschrijving vermelden, aangezien het niet in alle gevallen mogelijk is verblijf en maaltijden te garanderen die voldoen aan de specifieke 
behoeften van de betrokken deelnemer. Indien de kandidaat lijdt aan een allergie, een bijzondere medische aandoening en/of een specifiek dieet moet volgen, zal zijn/haar geval per geval worden beoordeeld. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen, zoals (niet-limitatieve lijst):

 • een plaatsing is technisch niet mogelijk. In dat geval betaalt WEP alle betaalde bedragen terug, op voorwaarde dat de aangifte van allergieën, kwalen en/of speciale diëten ten vroegste bij de voorinschrijving en ten laatste bij het selectiegesprek is gedaan (anders gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden).
 • een plaatsing is mogelijk, maar niet gegarandeerd. In dat geval is het aan de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers om te beslissen of de inschrijving toch wordt bevestigd (indien een plaatsing niet mogelijk is, is een vergoeding verschuldigd om de door de buitenlandse partner ondernomen stappen en de administratieve kosten van WEP te dekken).
 • De aanvaarding van het dossier is afhankelijk van de betaling van een supplement om een omgeving te bieden die aan de specifieke behoefte(n) van de deelnemer voldoet. Het exacte bedrag varieert van geval tot geval, afhankelijk van de bestemming, de lokale valuta, het soort behoefte, de duur van het verblijf...

In alle gevallen zal WEP de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers in kennis stellen van de specifieke voorwaarden zodra de buitenlandse partner de mogelijkheden heeft aangegeven. WEP zal tevens de termijn aangeven waarbinnen de deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers deelname aan het programma al dan niet kunnen bevestigen.

9.    Diverse

 • Het WEP is onderworpen aan de in het gastland, de regio en/of het schooldistrict geldende voorschriften en wetgeving, onder meer op het gebied van onderwijs, immigratie, toegang tot het grondgebied, enz. alsmede aan de geopolitieke en diplomatieke stabiliteit of de gezondheidssituatie van deze landen, regio's en/of districten. Indien deze regelgeving, wetgeving, geopolitieke of diplomatieke stabiliteit of gezondheidssituatie tijdens de periode van organisatie van het verblijf of tijdens het verblijf zodanig verandert dat de realisatie of voortzetting van het verblijf wordt verhinderd of gevaarlijk wordt, kan WEP niet aansprakelijk worden gesteld.
 • WEP is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke of politieke onrust, rellen, stakingen, epidemieën, pandemieën, quarantaine of natuurrampen. Indien dergelijke omstandigheden zich vóór het vertrek voordoen en de goede uitvoering van het verblijf verhinderen en/of een risico vormen voor de veiligheid en/of gezondheid van de deelnemer, is WEP niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding.
 • De deelnemer verleent WEP het recht om in al zijn publicaties gebruik te maken van zijn afbeelding en geschriften in verband met zijn deelname aan de programma-activiteiten (met uitzondering van vertrouwelijke informatie uit zijn kandidatuurdossier), ongeacht het medium of het formaat.
 • In geval van een probleem of klacht dienen de Deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers onmiddellijk de plaatselijke contactpersoon in het land waar de Deelnemer is gevestigd op de hoogte te stellen zodra het probleem zich voordoet. Indien binnen 48 uur geen oplossing of interventie wordt gevonden, dienen de Deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers WEP onmiddellijk per e-mail of per post op de hoogte te stellen, zodat WEP binnen zijn mogelijkheden kan ingrijpen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Alle klachten van de Deelnemer na zijn/haar terugkeer kunnen alleen in aanmerking worden genomen indien wordt aangetoond dat het bureau van WEP, waarbij de Deelnemer zich voor zijn/haar vertrek heeft ingeschreven, de gelegenheid heeft gehad zijn rol als organisator op zich te nemen en inderdaad is gewaarschuwd voor een mogelijke niet-nakoming. Eventuele klachten van de Deelnemer moeten binnen drie (3) kalendermaanden na afloop van het verblijf per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van WEP. De verplichtingen van de Deelnemer en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers zijn ondeelbaar en hoofdelijk. De rechtbanken van Brussel (België) zijn exclusief bevoegd en de contractuele relaties worden beheerst door het Belgische recht.
 • De communicatie van WEP naar haar klanten is in de nationale taal of talen van het land, naar goeddunken van WEP. Vanwege het internationale karakter van de programma's van WEP (met uitzondering van de andere taalgemeenschappen in het land) kan het nodig zijn dat WEP of zijn lokale vertegenwoordigers documenten in een andere taal verzenden en laten ondertekenen, zonder dat er noodzakelijkerwijs een officiële vertaling is in de taal die contractueel wordt gebruikt tussen WEP en de deelnemer. Deze documenten zijn niet afkomstig van WEP, maar kunnen noodzakelijk zijn voor het goede verloop of de organisatie van het verblijf en zijn meestal vereist door autoriteiten buiten WEP (scholen, buitenlandse partners, lokale autoriteiten...).
 • In het kader van een plaatsing van een gastgezin of een verblijf bij een inwoner kan de term familie, bewoner of huishouden betrekking hebben op: een gezin met twee ouders, alleenstaande ouders of een nieuw samengesteld gezin, gastheren van verschillende leeftijden, met of zonder kinderen. Er wordt niet gediscrimineerd op basis van ras, godsdienst, seksuele geaardheid, etnische, culturele, sociale of economische afkomst of fysieke kenmerken. 
 • Indien de deelnemer in het kader van zijn verblijf een ticket voor een vliegreis moet gebruiken, erkent hij/zij dat: a) de algemene en bijzondere voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing zijn; b) hij/zij alle op het ticket vermelde trajecten (legs) - ook als sommige daarvan zijn gepland op een alternatief vervoermiddel, bijvoorbeeld een aansluiting per trein of bus - moet gebruiken en het door de luchtvaartmaatschappij vastgestelde reisschema in zijn geheel moet volgen. Anders is de deelnemer aansprakelijk voor een "no show" en dus voor de annulering van zijn ticket door de luchtvaartmaatschappij; c) de gebruiksvoorwaarden van het vliegticket (geldigheidsduur, mogelijkheid om de data van vertrek en terugkeer al dan niet te wijzigen, mogelijkheid van terugbetaling of niet, mogelijkheid van upgrade, mogelijkheid van stopover...) variëren naar gelang van het tarief en de reserveringsklasse van het ticket; d) de maximale geldigheidsduur van een vliegticket mag nooit meer dan 1 jaar bedragen. De terugreis (de dag van aankomst op het punt van oorspronkelijk vertrek wordt in aanmerking genomen) moet uiterlijk 1 jaar na de datum van het eerste gebruik van het ticket plaatsvinden indien dit binnen een jaar na de datum van uitgave van het ticket gebeurt (anders 1 jaar na de datum van uitgave van het ticket en niet de datum van het eerste gebruik).
 • De reiziger erkent dat hij naar behoren werd ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de coronaviruscrisis die zijn reis kunnen beïnvloeden, en over de virussituatie op zijn bestemming. Hij heeft ook kennis kunnen nemen van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dus volledig op de hoogte te zijn van de risico's van het reizen, in het algemeen, in deze periode en dat het coronavirus het goede verloop van zijn reis kan veranderen. Niettemin besluit hij met kennis van zaken te reizen.
 • Schoolprogramma's worden beschouwd als residentiële en educatieve verblijven en worden derhalve niet beschouwd als reisproducten of reispakketten.

10.    Bescherming van de privacy 

De deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers verbinden zich ertoe ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen, te begrijpen en te aanvaarden, zoals uiteengezet in ons Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens

11.    Recht op beeld 

De Deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger geeft WEP uitdrukkelijk toestemming om de afbeelding van de Deelnemer te gebruiken en/of te reproduceren voor promotionele doeleinden gedurende een periode van 7 jaar vanaf het einde van het contract indien de afbeeldingen afkomstig zijn van foto's of video's gemaakt tijdens de door WEP georganiseerde reis/verblijf.

INDIENING VAN HET ONLINE VOORINSCHRIJVINGSFORMULIER EN/OF BETALING VAN DE AANBETALING BETEKENT VOLLEDIGE AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN REISVERZEKERING

Reisverzekering (ziekte/ongeval/repatriëring/BC) is inbegrepen in de prijs voor schoolprogramma's, behalve voor Wallonië voor Belgische ingezetenen (zij kunnen geen reisverzekering afsluiten voor het nationale grondgebied) en voor Canada, waar medische repatriëring en wettelijke aansprakelijkheid niet zijn inbegrepen en onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer vallen.

De details van de dekking worden voor het vertrek meegedeeld (volledig overzicht van de algemene voorwaarden, verzekerde bedragen, gegevens alarmcentrale, verzekeringsagent ... deze kunnen echter veranderen van jaar tot jaar). In ieder geval is de aangeboden garantie van de verzekering van WEP zeer uitgebreid en overstijgt ze het minimum dat door de overheden in de landen van bestemming aan de deelnemers wordt opgelegd.

algemene voorwaarden: Gecombineerde niet-schoolprogramma's


algemene voorwaarden voor de gecombineerde programma's

De algemene voorwaarden van de Taalreizen zijn van toepassing voor de gecombineerde programma's.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ELKE gecombineerde programma

Tarieven

 • De prijzen vermeld op de website of in de brochure zijn prijzen "vanaf", gebaseerd op de periode “laagseizoen”. 
 • De definitieve prijs van je gecombineerd programma zal vermeld staan in je gepersonaliseerde prijsofferte. De prijs kan dus schommelen in functie van de data en aanpassingen die zijn uitgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijk programma.
 • Indien je voor een optie kiest "met vliegtuigticket" zal de definitieve prijs hiervan worden meegedeeld op het moment van aankoop (na bevestiging van al je verblijfdata voor alle bestemmingen die deel uitmaken van je programma). De prijzen van de vliegtuigtickets schommelen naargelang de data, taksen, bestemmingen, snelheid van reservering en beschikbaarheid. Indien het supplement van het vliegtuigticket 200 € hoger is dan de oorspronkelijke offerte, dan heb je de mogelijkheid om de reservering van het ticket te annuleren via WEP (en je wordt dan terugbetaald voor de eventuele bedragen die je ondertussen reeds zou hebben betaald) zodanig dat je zelf op zoek kunt gaan naar een interessantere offerte. Om het risico op een eventueel supplement tot een minimum te herleiden, raden wij je aan om tijdig je reis te reserveren.

Vrij reizen tussen elke formule

 • Enkele dagen vrij reizen (2 tot 5) kunnen noodzakelijk zijn om de transitie tussen elke bestemming / project te vergemakkelijken. Deze zullen worden vastgesteld op het moment van de reservering van de vluchten. In dit geval zullen de persoonlijke kosten, verplaatsingskosten, huisvesting en maaltijden tijdens deze dagen vrij reizen volledig ten laste zijn van de reiziger.
 • Indien je enkele dagen vrij reizen wenst toe te voegen, dan moet je dit bepalen op het moment dat je een prijsofferte aanvraagt.
 • De bijstand door onze lokale partnerorganisatie is niet van toepassing voor de periodes vrij reizen.

Prijsofferte

 • De schriftelijke aanvaarding van de prijsofferte brengt een betalingsverplichting van 250 € voorschot met zich mee en betekent uw definitieve deelname aan het programma.
 • Alle bijkomende wijzigingen die na aanvaarding van de schriftelijke bevestiging plaatshebben zijn onderworpen aan de wijzigings-en of annuleringskosten van onze plaatselijke partnerorganisaties. Een minimumsupplement van 300 € zal in dit geval vereist worden. In bepaalde gevallen zijn wijzigingen (van data, duur, bestemming) niet mogelijk voor verschillende redenen (beschikbaarheid van de vlucht, het programma, immigratievoorwaarden ...)

Wijziging van de data van het vliegtuigticket

 • Indien je kiest voor de optie "met vliegtuigticket" en je de data van je vliegtuigticket wil wijzigen tijdens je verblijf, dan moet je contact opnemen met ons en dit ten laatste 1 maand voor de data van de vlucht in kwestie. De vluchtwijzigingen brengen vaak supplementen met zich mee. Bovendien zijn deze niet altijd mogelijk.
 • Bij een "no show" (dit is het zich niet aanmelden in de vlieghaven op de dag van vertrek of op één van de tussenstops), loop je het risico op de volledige annulering van je vliegticket met bijgevolg zware gevolgen voor de rest van je wereldreis. Zorg er dus voor dat je geen enkele vlucht mist. 
 • Indien je kiest voor de optie "zonder vliegtuigticket", dan moet je wachten op de bevestiging van al je WEP-programma's en alle data vooraleer je overgaat tot de aankoop van een vliegtuigticket. Als je de data wilt wijzigen tijdens je verblijf moet je contact met ons opnemen, en dit minstens 1 maand voor de datum van de bevestigde vlucht, om ons de wijzigingen mee te delen. 

Visa/bericht aan de reizigers

WEP informeert je over de verschillende visumprocedures voor de gekozen bestemmingen. Niettegenstaande is het mogelijk dat de autoriteiten van een bepaald bezocht land ondertussen de toegangsvoorwaarden wijzigen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om de geldigheidsduur van de procedure na te gaan bij de consulaten van de bezochte landen. Het is eveneens sterk aangeraden om de richtlijnen en reisadviezen op te volgen die beschikbaar zijn op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

algemene voorwaarden: hogere studies


algemene voorwaarden

Inschrijvingsformaliteiten

Om je voor één van onze programma's in te schrijven, volstaat het om je online in te schrijven (aangezien sommige bestemmingen zeer populair zijn, wordt het aangeraden om zo snel mogelijk in te schrijven) en het voorschot van 500 € te betalen (betaling online, via overschrijving op onze rekening of cash op ons kantoor). Met dit voorschot kunnen wij een plaats boeken voor het door jou gekozen programma. Het wordt niet terugbetaald als je besluit om uiteindelijk niet deel te nemen. Als WEP niet in staat is om het programma te reserveren voor het door jou gekozen verblijf en op de gevraagde data, dan wordt het voorschot integraal terugbetaald.

 

Inschrijvingstermijnen, paspoort & visum

Schrijf je zo snel mogelijk in om zeker te zijn van je plaats. WEP kan laattijdige inschrijvingen aanvaarden, maar de mogelijkheden hangen in dat geval af van het aantal nog beschikbare plaatsen, de plaatsingstermijnen (variëren naargelang de gekozen formule) maar ook van de toegangsvereisten van de gekozen bestemming (paspoort, visum …).

Voor een verblijf in een lidstaat van de Europese Unie volstaat je identiteitskaart als je zelf de nationaliteit van een Europese lidstaat hebt. Voor verblijven buiten de Europese Unie heb je een internationaal paspoort nodig.

De visumregels verschillen van land tot land en zijn afhankelijk van de duur en het type van het programma. Na de bevestiging van je reservatie bezorgt WEP je alle nodige informatie over de procedure voor de visumaanvraag, indien nodig.

Hou bij je inschrijving en vertrekdatum dus rekening met een voldoende lange termijn om alle formaliteiten te regelen. De formaliteiten om een paspoort of een visum te bekomen, kunnen verschillende weken in beslag nemen. Als de inschrijvingstermijn te kort is, is het mogelijk dat WEP je reservatie niet kan bevestigen.

Opgelet: Als je niet de nationaliteit van een lidstaat van de EU hebt, moet je zelf inlichtingen inwinnen bij het consulaat van het land dat je wil bezoeken voor de modaliteiten van het paspoort en/of visum.

De wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer verbinden zich ertoe te voldoen aan alle gezondheids- en administratieve verplichtingen (vaccinaties, medische tests, visum, paspoort, biometrische gegevens ...) die worden opgelegd door de school, de lokale en/of nationale autoriteiten van het (de) gastland(en), de (privé- of openbare) scholen en/of de accommodatie om de organisatie en de realisatie van het verblijf, de binnenkomst en/of het verblijf op het grondgebied en/of de schoolopleiding ter plaatse mogelijk te maken. In geval van weigering om aan deze vereisten te voldoen, begrijpen de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer dat WEP het verblijf mogelijks niet zal kunnen organiseren. Deze weigering zal derhalve worden beschouwd als een eenzijdige en vrijwillige annulering van het programma door de wettelijke vertegenwoordigers en de deelnemer.

Prijs van het programma & geleverde prestaties

Behalve indien anders vermeld, omvat de prijs niet: een verplichte medische verzekering • een facultatieve annuleringsverzekering • vervoer heen/terug • zakgeld (voor ontspanning, verplaatsingen, kleine schoolbenodigdheden, uitstappen ...) • didactisch materiaal • inschrijvingsgeld voor officiële taalexamens als TOEFL, IELTS, DELF ... • transfer van de luchthaven naar de verblijfplaats • paspoort- en visumkosten • in bepaalde gevallen het logement, het is dus heel belangrijk dat je aandachtig de beschrijving van het programma dat je interesseert, nakijkt • de eventuele waarborg voor de optie logement in een appartement of residentie (indien van toepassing) • eventueel supplement in geval van een bepaald dieet of een allergie • toeslagen in het hoogseizoen.

De prijzen zijn geldig voor een vertrek in hetzelfde jaar als het jaar waarin je je inschrijft. Indien kosten voor logement in de prijs inbegrepen zijn, dan is dit voor de vermelde duur. Indien de talenschool haar deuren sluit wegens feestdagen (bv. periode van Kerstmis en Nieuwjaar) tijdens je verblijf (voor programma’s met taallessen), dan is het logement niet inbegrepen.

De geleverde prestaties zijn degene die inbegrepen zijn in de Taalreis van de deelnemers en die staan beschreven op onze website, voor een vertrek in het lopende jaar. In geval van een vertrek het jaar nadien of later, kunnen de beschreven prestaties onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Betalingsmodaliteiten

De reservering gebeurt na de validatie van de online inschrijving en het dossier (indien van toepassing). Een forfaitair voorschot van 500 € of het totale bedrag van het verblijf als dat minder is dan 500 € moet betaald worden bij inschrijving. Binnen 15 dagen na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging moet de deelnemer 30% van het overige saldo regelen als de kostprijs van het programma meer dan 1.000 € bedraagt of 100% als de kostprijs van het programma minder dan 1.000 € bedraagt. De eindbetaling van alle vereiste bedragen (met inbegrip van eventuele supplementen zoals het vervoer H/T, de reis- en annuleringsverzekering, transfers ...) moet ten laatste worden uitgevoerd 6 weken voor vertrek. Indien een deelnemer zich inschrijft binnen een termijn van minder dan 6 weken, dan moet hij/zij onmiddellijk het overige vereiste saldo regelen na verzending van zijn reserveringsbevestiging. Het naleven van deze vervaldata is een absolute voorwaarde voor WEP om zijn verplichtingen na te komen.

Elke betaling moet uitgevoerd worden ten laatste op de vervaldag.
Elke betalingsachterstand of ontbrekende betaling van een deel of het geheel van de voorschotten of betalingen heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat:
a) Een forfaitaire verhoging van 15% van het verschuldigd bedrag verschuldigd is, ten titel van strafbeding, en zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 100 €.
b) Moratoire intresten ter hoogte van 12% per jaar beginnen te lopen.
Dit beding doet geen afbreuk aan het recht voor WEP om de vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

In geval van niet-betaling binnen de vastgestelde termijn behoudt WEP zich bovendien het recht voor om het programma te schorsen, waarbij alle kosten hieraan verbonden ten laste van de deelnemer of contractant zijn.

 

Data en duur van het programma

De duur en de vertrekdata van de programma's staan vermeld bij elke formule. WEP heeft het recht je vertrek te organiseren voor of na de voorziene datum, indien dit nodig zou zijn voor de goede organisatie van je verblijf of volgens de beschikbare plaatsen bij de vliegtuigmaatschappijen.

 

Organisatie/Verantwoordelijke

WEP nv, maatschappelijke zetel: Jetselaan 26, 1081 Brussel. Overeenkomstig de wet hebben wij het recht reizen te organiseren of voor te stellen als tussenpersoon onder de licentie nr. A1912. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen dragen wij bij aan het Garantiefonds Reizen. De verblijven en/of lessen worden georganiseerd door plaatselijke organisatoren. De gegevens van de organisator van het door de deelnemer gekozen programma worden meegedeeld op de plaatsingsfiche die de deelnemer in de week voor vertrek zal ontvangen. WEP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen als gevolg van gebreken van de organisatie in het gastland, vliegtuigmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen of omwille van overmacht, conflicten, onrust of gebeurtenissen waarover WEP geen enkele controle heeft. WEP is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de directe of indirecte gevolgen van een oorlog, revolutie, burgerlijke of politieke onrust, oproer, staking, epidemie, pandemie, quarantaine en nucleaire of natuurlijke catastrofes. Indien dergelijke omstandigheden zich reeds voordoen voor vertrek en het goede verloop van het verblijf van de deelnemer in gevaar brengen en/of een risico vormen om de veiligheid en/of de gezondheid van de deelnemer te waarborgen, kan WEP niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schadevergoeding. De foto’s of getuigenissen in de brochure, op de website of op andere documenten, zijn niet contractueel. WEP is niet verantwoordelijk voor de weigering van het uitreiken van een visum door de autoriteiten van het gastland. Getuigenissen, foto’s en andere documenten van een student, ongeacht de vorm of het soort media, die zijn verblijf of de organisatie van zijn verblijf vermeldt of weergeeft, mogen door WEP voor publicitaire doeleinden aangewend worden, ongeacht de vorm of media van deze acties.

 

Begeleiding

In het kader van de taalreizen voor minderjarigen verzekert de plaatselijke correspondent of de partnerschool van WEP een begeleiding en opvolging van de deelnemers voor wat betreft de lessen, de activiteiten, de sportbeoefening of de uitstappen die door de lokale correspondent of talenschool zelf georganiseerd worden. WEP, noch de lokale partner, kan een opvolging of begeleiding garanderen tijdens vrije momenten die na de lessen, tijdens de uitstappen of buiten de infrastructuur van de lokale partner plaatsvinden en evenmin wanneer de deelnemer op weg is van de plaats van logement naar de plaats van de lessen en/of activiteiten. De deelnemer en/of zijn wettelijke voogd erkent dat hij op de hoogte is van deze mogelijkheid dat de deelnemer niet begeleid is door een volwassene op die momenten.

Opgelet:

 • Sommige van onze partnerscholen voor volwassenen laten deelnemers jonger dan 18 jaar toe, op voorwaarde dat ze een specifieke toelating bij zich hebben die door hun wettelijke vertegenwoordigers is ondertekend.
 • Voor een meer omkaderd programma, gelieve de hiertoe aangeduide formules te consulteren. 

 

Tarieven

 • De tarieven gelden enkel en alleen voor deelnemers met de nationaliteit van een EU-lidstaat.Tarieven kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Enkel de tarieven op de website www.wep.be op het moment van een online voorinschrijving of op de avond vooraf in het geval van een voorinschrijving per fax of per post met poststempel als bewijs, zijn de geldige tarieven. De WEP tarieven werden bepaald op basis van de volgende economische gegevens: transportkosten, met name met betrekking tot brandstofkosten, kosten en taksen met betrekking tot voorzieningen, zoals landingsrechten en veiligheid, in-en ontschepen in havens en luchthavens maar ook diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: plaatsing, logement, bijstand, transfers, onderwijs, verzekeringen) die door lokale aanbieders geleverd worden in vreemde valuta. Zodra de inschrijving gevalideerd is, staat het tarief gegarandeerd vast (voor een vertrek in datzelfde jaar). WEP past het principe van repartitie toe, dat wil zeggen een bundeling van middelen en bestedingen. Hierdoor is de gevraagde bijdrage dezelfde voor alle deelnemers van dezelfde bestemming en hetzelfde programma, ongeacht de werkelijke individuele kosten; bijgevolg zal in geval van een tariefverhoging voor een van de hierboven genoemde redenen, de aanpassing hetzelfde zijn voor alle deelnemers van dezelfde bestemming en hetzelfde programma.
 • WEP behoudt zich het recht voor om het correcte tarief toe te passen of een reservatie eenzijdig te annuleren als blijkt dat de prijs en/of de beschrijving van het (de) programma('s) en/of eventuele optie(s) fout stonden vermeld op de website tengevolge van een technische of menselijke fout.

Opgelet: de scholen functioneren volgens een vastgesteld kalenderjaar. Het is dus mogelijk dat op het begin van een nieuw kalenderjaar de lessen wijzigen (inhoud, uurrooster, niveau …). In het geval dat je programma plaats heeft tijdens de overgang van 2 kalenderjaren moet je hier dus rekening mee houden. Als de school gesloten is omwille van een feestdag of wettelijk verlof, worden de lessen niet terugbetaald.

 

Wijzigingen

Wijzigingen door de deelnemer: Elke wijziging van het programma voor vertrek kan enkel mits akkoord van WEP en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een terugbetaling van welke aard dan ook. Een onderbreking van het programma, ongeacht de reden; of afstand van bepaalde prestaties inbegrepen in de prijs van het programma, kunnen niet in aanmerking komen voor een terugbetaling van welke aard dan ook. Kosten betreffende een vervroegde terugkeer en eventuele begeleiding zijn steeds voor rekening van de deelnemer. 

Opgelet, er kunnen geen aanpassingen worden gemaakt aan de annuleringsverzekering. Eenmaal de annuleringsverzekering aangevraagd is (tijdens de online inschrijving of later), kan deze niet meer worden verwijderd of aangepast. De prijs van de verzekering moet in zijn geheel worden betaald. We raden u daarom aan om goed te overdenken of u deze verzekering wel of niet wenst te nemen alvorens u uw inschrijving afrondt.

Wijzigingen door WEP: Wijzigingen voor vertrek: indien er zich, voor vertrek, een gebeurtenis buiten toedoen van WEP voordoet, dewelke WEP verplicht om de plaats van het programma of fundamentele prestaties te wijzigen, zal WEP de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De deelnemer heeft het recht om de wijziging te aanvaarden of de overeenkomst te ontbinden. De deelnemer dient zijn keuze binnen een termijn van twee (2) werkdagen kenbaar te maken vanaf het moment van de bekendmaking. 
Wijzigingen na vertrek: Indien, na de start van het programma, één van de fundamentele prestaties van het contract niet gerealiseerd kunnen worden, verbindt WEP zich ertoe om een gelijkaardige dienst aan te bieden, zonder supplement. 

 

Annuleringskosten

In geval van annulering is de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger een forfaitaire, overeengekomen en onveranderlijke vergoeding verschuldigd aan WEP. Deze vergoeding bedraagt 25% van de deelnemingskosten in geval van annulering meer dan 6 maanden voor het vertrek, 50% in geval van annulering tussen 6 en 3 maanden voor het vertrek, 75% in geval van annulering tussen 3 maanden en 15 dagen voor het vertrek en 100% in geval van annulering minder dan 15 dagen voor het vertrek. WEP heeft hoe dan ook het recht om deze vergoeding aan te vullen door de geïnde som, die in dat geval als compensatie dienst zal doen. Om u te beschermen in geval van annulering biedt WEP u een optionele WEP Annuleringsgarantie aan (zie details hierboven). Voor de prijs van deze garantie verwijzen wij u naar de offerte / reservatie. Na vertrek van de deelnemer wordt er niets terugbetaald bij onderbreking van de reis, om welke reden ook. In geval van annulering van de inschrijving door WEP na bevestiging van de definitieve aanvaarding, verbindt WEP zich ertoe de totaliteit van de materiële schade (uitsluitend) ondergaan door de deelnemer in hoofde van deze annulering te vergoeden.

Wanneer een deelnemer een annuleringsverzekering afsluit bij WEP dekt deze (binnen de bepalingen van de algemene voorwaarden van de polis) de gekozen formule zoals ze werd gereserveerd op het moment waarop de verzekering werd afgesloten. Als het vervoer H/T  deel uitmaakt van de gereserveerde forfait, is het gedekt door de annuleringsverzekering op dezelfde manier als het verblijf. Wanneer het vervoer en/of aanvullende diensten apart worden gereserveerd (niet exhaustieve voorbeelden: reisverzekering, transfers …), zijn ze niet gedekt door de annuleringsverzekering. De deelnemer heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten voor het vervoer dat gereserveerd wordt bij WEP. Als de deelnemer dit bij een ander reisagentschap reserveert, moet hij ook de annuleringsverzekering die het vervoer dekt bij dat reisagentschap afsluiten.

WEP kan op elk moment beslissen om een programma te annuleren als men van oordeel is dat dat de verblijfsvoorwaarden op een negatieve manier evolueren (gezondheidsomstandigheden, politiek, negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, enz.). In dit geval moet de deelnemer deze beslissing respecteren. 

WEP Annuleringsgarantie 

Het is mogelijk en raadzaam om bij de inschrijving in te tekenen op de "WEP Annuleringsgarantie", die de kosten dekt van annulering van het programma in geval van, onder andere, gezondheidsproblemen van de student of een familielid in de eerste graad en om academische redenen. De vergoeding voor de "WEP Annuleringsgarantie" bedraagt 6 % van de kosten van het programma waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven en moet op het moment van inschrijving volledig worden betaald, naast het inschrijfgeld van 100 €. Met de WEP-annuleringsgarantie kan de deelnemer het programma zonder boete annuleren (behalve het bedrag van de garantie zelf) tot het moment van vertrek om de bovengenoemde redenen, gedocumenteerd met een medisch attest of passende schooldocumenten die samen met het annuleringsverzoek moeten worden ingediend. Met de WEP Annuleringsgarantie kan de deelnemer zich terugtrekken uit het contract in de volgende gevallen :

1.    Overlijden van de deelnemer of van een familielid in de eerste graad (ouders, broers, zussen).
2.    Ernstige gezondheidsproblemen van de deelnemer of een ouder (ouders, broers, zussen). De medische toestand moet schriftelijk worden meegedeeld door de deelnemer/ouders. De deelnemer moet WEP binnen 24 uur passende medische/gezondheidsinformatie verstrekken waaruit de medische situatie blijkt.
3.    Onvermogen om aan het programma deel te nemen wegens zittenblijven indien het programma daardoor niet kan worden uitgevoerd of uitgesteld, of in het geval dat slechte resultaten voor een schoolexamen de deelnemer verplichten tot het afleggen van herexamens en de aanvraag vergezeld gaat van de schoolresultaten en een passende verklaring van de school waaruit blijkt dat het onmogelijk is te vertrekken.
4.    Onmogelijkheid om aan het programma deel te nemen als gevolg van afwijzing van het project door de school van herkomst (voor projecten tijdens het middelbaar onderwijs). Een officiële schriftelijke verklaring van de school moet ons ten minste 4 maanden voor vertrek worden toegezonden.
5.    Verplichte quarantaine na diagnose van Covid 19 en onmogelijkheid om het begin van het verblijf uit te stellen door WEP binnen 21 dagen na quarantaine. 
6.    Diefstal van de voor vertrek vereiste identiteitsdocumenten van de Deelnemer binnen 72 uur voor vertrek, vergezeld van een proces-verbaal van de politieautoriteiten, wanneer wordt aangetoond dat het materieel onmogelijk is deze documenten voor vertrek opnieuw te maken/vervangen en tot 15 dagen na de geplande vertrekdatum. 
7.    Naar behoren gedocumenteerd onvermogen van de deelnemer om de plaats van vertrek te bereiken als gevolg van ernstige natuurrampen. 

Uitgesloten van de dekking zijn annuleringen en/of wijzigingen die direct of indirect zijn veroorzaakt door oorzaken die niet objectief kunnen worden aangetoond of door geestesziekte, alsmede alles wat niet uitdrukkelijk in de bovenstaande punten is vermeld.
Indien de voorwaarden voor toepassing van de WEP Annuleringsgarantie niet zijn vervuld en/of indien de door de deelnemer opgegeven redenen niet in aanmerking kunnen worden genomen, wordt voor de berekening van de ingehouden annuleringskosten het artikel "Annulering door de deelnemer voor vertrek" van de Algemene Voorwaarden van WEP toegepast. 

Als alternatief voor de WEP Annuleringsgarantie is het mogelijk een optionele verzekering af te sluiten bij " BV Protections " die de kosten dekt van annulering van het programma door objectief gedocumenteerde oorzaken of gebeurtenissen die op het moment van de boeking niet te voorzien waren en die de verzekerde of een lid van zijn familie treffen. Vraag voor meer details een WEP-adviseur of bekijk de details van de annuleringsverzekering online. 

Reisverzekering

Elke deelnemer wordt verondersteld te beschikken over een voldoende reisverzekering die medische onkosten, repatriëring om medische redenen en burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Indien u niet over dergelijke verzekering beschikt, kan WEP u een totaalpakket voorstellen. Deze verzekering dekt onkosten in geval van ziekte, ongevallen, hospitalisatie, medische repatriëring, bezoek van een ouder aan de zieke student, verlies, diefstal of schade aan de bagage, burgerlijke aansprakelijkheid ... Een meer uitgebreide reisverzekering is ook mogelijk.

De voorwaarden van deze 2 mogelijkheden kan u downloaden in het gedeelte "Taalreizen", in de rubriek "voorwaarden reisverzekering en annuleringsverzekering". De prijzen vindt u terug in de online offerte-/reservatiemodule.

Belangrijk:

 • De ondertekening en betaling ervan dient te gebeuren voor het vertrek.
 • Personen die deelnemen aan een verblijf in Australië met een studentenvisum worden door de Australische overheid verplicht om de medische verzekering, «Overseas Student Health Care», af te sluiten. De prijs hiervan varieert naargelang de duur van het verblijf op Australische bodem (prijs voor één jaar: +/- $ 594 AUD) en kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.

 

Varia

 • Elke deelnemer, zelfs indien meerderjarig, geeft aan WEP uitdrukkelijk de toestemming om (naar eigen goeddunken) contact op te nemen met zijn ouders of hen te waarschuwen (naar goeddunken van WEP), zelfs als zij geen medecontracten zijn, betreffende alle elementen of evenementen van welke aard ook die een invloed hebben op het goed verloop van het programma. Dit geldt zowel voor, tijdens of na het betreffende programma.
 • Bij een laattijdige aankomst in je gastland of bij afwezigheid tijdens het gekozen programma zal geen terugbetaling geschieden. 
 • Als een deelnemer een vlucht moet nemen voor zijn verblijf met WEP, gaat hij/zij akkoord met het volgende: a) De algemene en bijzondere voorwaarden van de vervoersmaatschappij zijn van toepassing; b) De deelnemer maakt gebruik van alle segmenten (legs) - ook als ze worden afgelegd met een andere vervoersmiddel zoals bijvoorbeeld een trein of bus - die vermeld staan op het ticket en de deelnemer moet de reisroute van de vervoersmaatschappij in zijn geheel naleven. Is dat niet het geval, wordt dit beschouwd als een “no show”, wat gelijk staat aan een annulering door de vervoersmaatschappij; c) De gebruiksvoorwaarden van het vliegtuigticket (geldigheid, mogelijkheid tot wijzigingen van de vertrek- of terugkeerdatum, terugbetaalbaar, upgrade, stopovers ...) variëren naargelang de tarieven en klasse van de geboekte vlucht; d) Een vliegtuigticket kan nooit langer dan 1 jaar geldig zijn. De terugkeer (de dag van aankomst op de plaats van het oorspronkelijke vertrek) moet dus maximum 1 jaar na het eerste gebruik van het ticket gebeuren, als deze datum in het jaar na uitgifte van het ticket valt (anders 1 jaar vanaf uitgifte van het ticket in plaats van eerste gebruik).
 • Het vervoer is nooit begeleid, tenzij anders vermeld.
 • Duur van de lessen/aantal lessen per week: het aantal lessen wordt uitgedrukt in leseenheden, onafhankelijk van de duur van de les. Je vindt de duur van een les in een bepaalde school op de pagina’s met de beschrijving van die school. De duur per les kan variëren van 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de school. De duur van de lessen en het aantal lessen per week, zoals beschreven op de desbetreffende pagina’s per school, worden gegarandeerd zolang er minimum 5 leerlingen aanwezig zijn in de klas. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de school het recht om de duur en het aantal lessen per week te wijzigen.
 • Visum/bericht aan de reizigers: WEP informeert je over de verschillende visumprocedures voor de gekozen bestemmingen. Niettegenstaande is het mogelijk dat de autoriteiten van een bepaald bezocht land ondertussen de toegangsvoorwaarden wijzigen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om de geldigheidsduur van de procedure na te gaan bij de consulaten van de bezochte landen. Het is eveneens sterk aangeraden om de richtlijnen en reisadviezen op te volgen die beschikbaar zijn op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 • Didactisch materiaal: Het didactisch materiaal is niet inbegrepen, uitgezonderd indien het in de prijsofferte anders vermeld wordt. Dit materiaal omvat geen choolgerief, woordenboeken...
 • Logement: een logement met "privébadkamer" betekent dat er per kamer 1 badkamer is, dus ook in een gedeelde kamer.
 • Plaatsing in een gastgezin: Het is gebruikelijk dat de zoektocht naar een gastgezin tijd in beslag neemt aangezien rekening moet worden gehouden met verschillende factoren: het opvragen van een bewijs van goed gedrag en zeden (indien van toepassing), het feit dat vele families laat beslissen of ze gastgezin zullen zijn of niet, het profiel van de student (het zijn de gezinnen die de student kiezen), het type programma (worden de gastgezinnen al dan niet betaald, krijgen ze een kleine vergoeding om bepaalde kosten te dekken of nemen ze een student in huis op volledig vrijwillige basis), enz. De student moet er daarom rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat hij/zij de gegevens van het gastgezin pas enkele dagen voor het vertrek te weten krijgt. In sommige gevallen worden de studenten eerst in een tijdelijke familie geplaatst, terwijl het zoeken naar een definitief gastgezin verder gaat. Sommige gastgezinnen beslissen om meer dan een student tegelijkertijd te verwelkomen. De lokale organisatie doet in dit geval zijn uiterste best om geen twee studenten van dezelfde nationaliteit/moedertaal in hetzelfde gezin te plaatsen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Het kan voorkomen dat de student gedurende het programma in verschillende gastgezinnen geplaatst wordt. Een verblijf in een gastgezin en taalprogramma’s zijn in de eerste plaats van educatieve aard. Kandidaten moeten flexibiliteit aantonen en positief staan tegenover een mogelijke verandering van gastgezin. Aangezien ieder gastgezin anders is, moeten de kandidaat dit eerder aanzien als een gelegenheid om meer te leren over de verschillende aspecten in de plaatselijk cultuur van het gastland. Voor een programma met een verblijf in een gastgezin is het menselijk aspect cruciaal en het kan daardoor niet vergeleken worden met een verblijf in een hotel. 
 • In het kader van een verblijf in een gastgezin kan de term "gastgezin" verwijzen naar: een gezin met twee ouders, een eenoudergezin, een nieuw samengesteld gezin, mensen van verschillende leeftijden, met of zonder kinderen. Wij discrimineren in geen enkele zin op basis van ras, religie, seksuele geaardheid, etnische origine, sociale of socio-economische achtergrond, noch op basis van fysieke kenmerken. 
 • In het kader van een programma voor "Juniors" moeten de deelnemers die in een gastgezin verblijven op eigen houtje naar school, te voet of met het openbaar vervoer.
 • De communicatie tussen WEP en de deelnemers gebeurt in de/een officiële landstaal, naar goeddunken van WEP. Rekening houdend met het internationale karakter van de programma's van WEP (met uitzondering van de andere taalgemeenschappen van het land), kunnen WEP of de plaatselijke vertegenwoordigers ertoe genoodzaakt zijn om documenten te bezorgen en te laten ondertekenen in een andere taal, zonder verplichting om die te laten vertalen in de taal die contractueel gebruikt wordt tussen WEP en de deelnemer. Deze documenten zijn niet van de hand van WEP, maar ze kunnen noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de organisatie van het verblijf en worden meestal vereist door externe instellingen (scholen, buitenlandse partners, lokale autoriteiten ...).
 • Bij sommige luchtvaartmaatschappijen is het niet toegelaten dat minderjarigen alleen reizen. Het is de verantwoordelijkheid van de wettelijke voogden om kennis te nemen van de voorwaarden van de maatschappij in kwestie als het vliegtuigticket niet door ons werd geboekt.
 • De reiziger erkent dat hij/zij voldoende is geïnformeerd over de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis die een impact kunnen hebben op de reis en over de situatie omtrent corona op de gekozen bestemming. De reiziger heeft tevens kennis genomen van het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl). De deelnemer verklaart dus dat hij/zij zich volledig bewust is van het feit dat reizen in deze periode risico’s met zich meebrengt en dat het coronavirus een goed verloop van de reis mogelijk in de weg kan staan. De deelnemer werd hiervan op de hoogte gesteld en besluit zijn/haar vertrek te laten doorgaan.
 • Een taalreis wordt beschouwd als een opleiding en niet als een toeristisch verblijf, hetzelfde geldt voor het logement gedurende de taalreis. 
 • Opmerking aangaande alle bijkomende kosten in verband met gezondheidsmaatregelen: alle kosten die gemaakt dienen te worden omwille van een gezondheidsmaatregel zoals (maar niet beperkt tot deze voorbeelden): quarantaine (met inbegrip van accommodatie, maaltijden, transfer …), een PCR-test voor vertrek of na aankomst, een antigenische test voor vertrek of na aankomst, een vaccin of vaccinbooster, een medische controle, het verkrijgen van een certificaat van welke aard dan ook... zijn ten laste van de deelnemer. 

 

Klachten

In geval van een probleem of een klacht moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) onmiddelijk, en in eerste instantie, de lokale correspondent op de hoogte stellen. Bij gebrek aan een oplossing of tussenkomst binnen de 48 uur, moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) onmiddellijk WEP op de hoogte stellen, per e-mail of per post, opdat WEP het nodige kan doen om een oplossing te zoeken binnen afzienbare tijd. De klachten die worden geformuleerd na terugkeer zonder kennisgeving tijdens het programma, kunnen niet ontvankelijk verklaard worden aangezien WEP niet de mogelijkheid heeft gekregen om zijn rol als organisator te vervullen in geval van een eventueel gebrek. Alle aanspraken van de deelnemer moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de drie (3) kalendermaanden na het einde van het programma worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van WEP. In geval van een geschil, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel en meer bepaald het Vredegerecht van het zesde kanton te Brussel bevoegd. Het ondertekenen van het inschrijvingsformulier (of online bevestiging) en de betaling van het voorschot of de dossierkosten gelden als volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

Belangrijke nota betreffende het doorsturen van informatie en documenten door WEP:
Het is jouw verantwoordelijkheid om een geldig e-mail adres aan WEP te bezorgen dat regelmatig nagekeken wordt (ondermeer door de wettelijke vertegenwoordigers voor minderjarige deelnemers) aangezien de meeste informatie en documenten (die niet op officieel papier hoeven te zijn) via elektronische weg zullen doorgestuurd worden. Enkel de communicatie via e-mail of per post worden beschouwd als geldig, communicatie via sociale media, chat of messengerdiensten zijn informeel van karakter en niet-bindend.

BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN

De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers verbindt/verbinden zich ertoe ons Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens te lezen, begrijpen en aanvaarden.

RECHT OP AFBEELDING

De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger geeft/geven WEP de uitdrukkelijke toestemming om afbeeldingen van de deelnemer te gebruiken en/of reproduceren voor promotiedoeleinden, voor een duur van 7 jaar vanaf het einde van het contract en wanneer de afbeeldingen van foto's of video's komen die in het kader van het WEP-programma werden gemaakt.

 • Datum van publicatie: 20/02/2024

 

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen