Maak een afspraak
Maak een offerte

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens doorgeeft, aangezien het belangrijke informatie bevat over de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Bovendien heeft dit privacybeleid alleen betrekking op de website https://www.wep.be (“website”) en niet op andere websites die via externe links geraadpleegd kunnen worden.

Home › Privacy Policy (ex charte de protection des données)

Wij informeren u dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslag, minimale gegevensverwerking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Uw persoonsgegevens worden daarom verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de toepasselijke wetgeving en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid daarin.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
De verwerkingsverantwoordelijke is WEP SA (hierna ook alleen “WEP”), met statutaire zetel in de Jetselaan 26, 1081 Brussel – België, bereikbaar op het e-mailadres: dataprotection@wep.org

2. DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegeven wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon met bijzondere verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

De via de site verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:

a) Navigatiegegevens: de computersystemen van de site verzamelen bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van communicatieprotocollen van het internet. Deze gegevens worden niet verzameld om met u in verband te worden gebracht, maar kunnen vanwege hun aard door middel van verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden uw identificatie mogelijk maken (bv. IP-adressen).

b) Cookies en aanverwante technologieën: de site verzamelt persoonsgegevens door middel van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en aanverwante technologieën vindt u in het cookiebeleid dat hier (https://www.wep.be/nl/beleid-inzake-het-gebruik-van-cookies) beschikbaar is.

3. DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens die u via de site verstrekt, worden door de verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden verwerkt:

a) u in staat stellen om op de site te navigeren;
rechtsgrondslag: vervullen van precontractuele/contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen [artikel 6, lid 1, punt b), AVG];    

b) reageren op uw verzoeken die u via het contactformulier verstuurt;
rechtsgrondslag: vervullen van precontractuele/contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen [artikel 6, lid 1, punt b), AVG];    

c) nakoming van wettelijke verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke;    
rechtsgrondslag: nakomen van wettelijke verplichtingen [artikel 6, lid 1, punt c), AVG];

d) noodzaak om een recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in de rechtbank of wanneer de autoriteiten hun functies uitoefenen;    
rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, punt f), AVG] / nakomen van wettelijke verplichtingen [artikel 6, lid 1, punt c), AVG];

e) het uitvoeren van onderzoek/statistische analyses op geaggregeerde of anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om de bezoeker te identificeren, gericht op het meten van de werking van de site, het meten van het verkeer en het beoordelen van de bruikbaarheid van en interesse voor de site (in dit geval verwerken de verwerkingsverantwoordelijken geen gegevens).

4. ONTVANGERS
Uw persoonsgegevens kunnen voor de in punt 3 genoemde doeleinden worden gedeeld met:

a) personen die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de door de site aangeboden diensten en die optreden als autonome verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers;    

b) personen die door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken en die zich tot vertrouwelijkheid verplicht hebben of een passende wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben;

c) gerechtelijke autoriteiten in het kader van de uitoefening van hun functies, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

5. OVERDRACHT
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen binnen de Europese Unie of aan bepaalde ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In het laatste geval zorgt WEP ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (artikel 44 e.v. AVG). 

6. OPSLAG VAN DE GEGEVENS
WEP verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in punt 3 genoemde doeleinden te bereiken. Meer informatie over de opslagperiode van persoonsgegevens en de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen, kunt u verkrijgen door te schrijven naar dataprotection@wep.org

7. UW RECHTEN
Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kunt u op elk moment jegens de verwerkingsverantwoordelijke de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 AVG. Met name: toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie of wissing ervan, bezwaar aantekenen tegen de verwerking ervan, beperking van de verwerking en het verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat van de gegevens die op u betrekking hebben.

Verzoeken moeten zonder formaliteit per e-mail worden gericht aan: dataprotection@wep.org. 
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving hebt u in elk geval het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

8. WIJZIGINGEN
De laatste wijziging van dit document is aangebracht op 10.10.2023.    
WEP behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of eenvoudigweg bij te werken, onder meer als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, en zal u van dergelijke wijzigingen in kennis stellen.

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen